Metallityöväen Liitto

Tämä kymmenen kohdan lista ei kelvannut Sipilän hallitukselle ja työnantajille

17.09.2015

Palkansaajakeskusjärjestöt Akava, SAK ja STTK jättivät yhteiskuntasopimusneuvotteluissa elokuussa kymmenen kohdan esityksen keinoista edistää kestävää työllisyyttä, kilpailukykyä, innovaatioita sekä tuottavuutta.

Keinoista oli tarkoitus neuvotella seuraavan vuoden aikana.

Hallitus ja työnantajat kieltäytyivät keskustelemasta palkansaajajärjestöjen esityksistä, minkä vuoksi neuvottelut kariutuivat elokuussa. Hallitus esitti vuoropuhelun sijaan pakkotoimia kilpailukyvyn parantamiseksi.

Lista palkansaajien esittämistä keinoista:

1. Maltilliset työmarkkinaratkaisut myös vuoden 2016 jälkeen

Työmarkkinajärjestöt valmistautuvat kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä tukevan työmarkkinaratkaisun tekemiseen.

2. Työaikoihin lisää joustoa

Osana hallitusohjelman työaikalainsäädännön uudistusta valmistellaan tuottavuutta ja työhyvinvointia tukevia työaikaratkaisuja, kuten työaikapankkeja ja muita joustavia työaikajärjestelyitä.

3. Lisää investointeja

Investointien vähäisyys on iso ongelma Suomen taloudessa. Selvitetään ja tehdään ehdotuksia muun muassa verotuksellista keinoista lisätä investointeja.

4. Omistajien ja yritysjohdon vastuu

Yritysten johdon palkitsemisen ja omistajien voitonjakopolitiikan on oltava kohtuullista. Yritysten tulee myös osoittaa sitoutumista henkilöstönsä työllistämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen sekä investointeihin Suomessa.

5. Muutos- ja työsuhdeturva sekä työttömyysturvan uudistaminen

Työntekijöiden muutos- ja työsuhdeturvaa sekä työttömyysturvaa uudistetaan niin, että uudelleen työllistymistä nopeutetaan nykyisestä. Muutosturvaan kuuluu olennaisena osana työttömyysturva.

6. Epätyypillisissä työsuhteissa olevien työntekijöiden asemaa parannettava

Yritysten tuottavuuden kehittäminen ja uusien innovaatioiden syntyminen edellyttää sitoutunutta henkilöstöä, jolla on vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä. Epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien, kuten määräaikaisten, nollatuntilaisten, osa-aikatyötä tai vuokratöitä tekevien ja itsensä työllistäjien, asemaa on parannettava lainsäädännöllisin keinoin.

7. Toimialavuoropuhelu

Palkansaaja- ja työnantajaliitot aloittavat toimiala- ja työpaikkakohtaiset tuottavuutta ja työhyvinvointia edistävät hankkeet tai jatkavat jo käynnistyneitä hankkeita.

8. Tuottavuuden, työhyvinvoinnin ja työntekijöiden osaamisen kehittäminen

Työhyvinvoinnin ja työntekijöiden osaamisen kehittäminen sekä työn ja perhe-elämän nykyistä parempi yhteensovittaminen parantavat tuottavuutta ja kilpailukykyä kestävästi. Työntekijöiden osaamista on tuettava hyvin toimivalla koulutusjärjestelmällä sekä työtä ja opiskelua yhdistelevien koulutusmallien kehittämisellä.

9. Paikallinen sopimisen lisääminen työ- ja virkaehtosopimusten puitteissa

Hallitus on asettanut selvitysmiehen tekemään ehdotuksen paikallisen sopimisen kehittämisestä 15. lokakuuta mennessä. Osana yhteiskuntasopimusneuvotteluita päätetään paikallisen sopimisen edistämisestä työ- ja virkaehtosopimuksista.

10. Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjuminen vahvistaa valtion taloutta ja estää kilpailun vääristymien syntymisen. Valmistellaan ehdotus harmaan talouden torjuntaohjelmasta, jossa esimerkiksi tilaajavastuuta kehitetään ketjuvastuun suuntaan ja varmistetaan viranomaisten riittävä määrä harmaan talouden torjunnassa.

« Uutislistaukseen