Metallityöväen Liitto

Metallityöväen liiton tasa-arvo-ohjelma

Hyväksytty Metallityöväen liiton liittotoimikunnassa 11.11.2005                                                 

Tasa-arvo-ohjelma määrittää Metallityöväen Liiton tasa-arvotyön sisältöä ja tavoitteita. Ohjelma kohdistuu edunvalvontaan ja koulutukseen, luottamushenkilöihin ja koko jäsenistöön.

Tarkoitamme tasa-arvolla tässä ohjelmassa sekä tasa-arvolain että yhdenvertaisuuslain mukaista tasa-arvoa. Käytännön tasa-arvotyö perustuu liiton arvoihin, joissa tasa-arvo on keskeinen:

Tasa-arvo merkitsee meille taloudellista, sosiaalista, kansainvälistä sekä ihmisen sukupuoleen, ikään ja rotuun liittyvää samanarvoisuutta.

Tasa-arvo merkitsee myös työnantajan ja työntekijän tasavertaista neuvottelu- ja sopimistilannetta, johon sisältyy työntekijöiden mahdollisuus osallistua omaa työtään koskevaan päätöksentekoon, työn sisältöjen kehittämiseen sekä tasavertaiseen vuoropuheluun ja yhteistoimintaan työelämässä. Hyvään työympäristöön kuuluu tasa-arvo.

Edistämme tasa-arvoa omassa toiminnassamme sekä tavoitteissamme työelämän ja koko yhteiskunnan kehittämiseksi.

 

Tasa-arvo-ohjelman tavoitteet

I Tavoite

Tasa-arvo kaikessa päätöksenteossa

Tasa-arvon tulee näkyä Metallityöväen Liiton päätöksenteossa kaikilla tasoilla työpaikoista ja ammattiosastoista liiton hallinnon päätöksentekoon. Osaaminen ja monipuolinen kokemus vahvistavat jäsendemokratiaa.

Liiton päätöksentekoelinten kokoonpanon tulee vastata mahdollisimman kattavasti jäsenrakennetta kaikilla tasoilla. Kaikkien jäsenten tulee saada äänensä kuuluville ja voida osallistua päätöksentekoon sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta tai muusta jäsenen ominaisuudesta riippumatta. Jäsendemokratian vahvuutta on myös alueellisten ja sopimusalakohtaisten näkökulmien huomioon ottaminen päätöksenteossa.

Tavoitteena on, että valittaessa liiton hallinnon ja eri toimikuntien jäseniä valtakunnallisesti, alueellisesti tai paikallisesti ammattiosastoissa, otetaan liiton jäsenrakenne ja tasa-arvon periaatteet kattavasti huomioon.

Erityistä huomiota kiinnitetään naisten ja nuorten osuuteen päätöksentekoelimissä.

Tasa-arvonäkökulma koskee kaikkia liittokokoukseen edustajia saaneita ryhmiä niiden ehdottaessa henkilöitä liiton hallintoon.

Liiton hallintoelinten kokoonpanoa seurataan tilastoin liittokokouskausittain.

II Tavoite

Tasa-arvon valtavirtaistaminen edunvalvonnan työtavaksi

Tasa-arvon valtavirtaistamisella tarkoitamme, että Metallityöväen Liiton kaikissa toimintalinjoissa ja toimenpiteissä otetaan huomioon sukupuoli- ja muut tasa-arvonäkökohdat.

Teknologiateollisuudessa työskentelevien jäsenten asemassa työmarkkinoilla on eroja; esimerkiksi naisten palkat ovat keskimäärin 85 % miesten palkoista, naiset tekevät enemmän vuorotyötä kuin miehet. Nuoret henkilöt ovat useammin määräaikaisessa työsuhteessa kuin varttuneemmat työntekijät. Työt jakaantuvat yrityksissä sukupuolen mukaan. Tavallista on, että naisten urakehitys pysähtyy, koska ammatillisen pätevyyden kehittymistä ei tueta riittävästi. Isiä ei kannusteta käyttämään perhevapaaoikeuksiaan. Perhevastuu rasittaa useammin äidin kuin isän työsuhdetta, mistä seuraa, että kustannusvaikutukset jakaantuvat epätasaisesti eri työnantajille.

Työehtosopimuksilla vaikutetaan palkkatasa-arvoon. Lähtökohtana on sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä.  Työehtosopimuksien avulla vahvistetaan työntekijöiden mahdollisuutta tasavertaiseen työuralla kehittymiseen sekä edistetään käytäntöjä, joilla tuetaan työn ja perheen yhteensovittamista.

Liittokokouspäätösten mukaisesti tasa-arvosuunnitelmien tekeminen yrityksissä otetaan keskeiseksi tavoitteeksi. Tasa-arvolain ohjeistus määrittelee mm. tasa-arvosuunnitelmien sisällön minimitason, mikä vahvistaa ja täsmentää tasa-arvon aktiiviseen edistämiseen liittyviä velvoitteita. Näin tasa-arvosuunnitelma on entistä parempi väline palkka- ja työurakehityksen sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen edistämisessä.

Tavoitteena on, että sopimusten tasa-arvoa ja yhdenvertaista kohtelua koskevia velvoitteita vahvistetaan ja laajennetaan. 

Tavoitteena on, että Metallityöväen Liiton kaikkien työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja eri neuvottelutilanteisiin osallistuvien osaamisvaatimuksiin kuuluu tasa-arvon huomioonottaminen. Tasa-arvonäkökohdat huomioidaan sekä neuvottelukokoonpanoissa että työntekijävalinnoissa ja heidän koulutuksessaan liiton henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman mukaisesti.

Kaikilla jäsenillä on oikeus tasa-arvoiseen, hyvään edunvalvontaan. Tämä edellyttää, että liiton tavoitteiden ja toiminnan suunnittelussa, selvitysten laadinnassa, sopimustoiminnassa, järjestötoiminnassa, koulutuksessa, tutkimuksessa ja tilastoinnissa sekä tiedottamisessa ja kaikessa muussa toiminnassa tulee voida arvioida tasa-arvovaikutukset. Sukupuolivaikutusten arviointi tulee ottaa pysyvästi toimintatavaksi.

Tietoa tasa-arvon tilasta tuotetaan tilastojen ja analyysien avulla. Jos miesten ja naisten tai muiden ryhmien asemassa havaitaan epätasa-arvoa, etsitään keinot, millä epäkohtiin puututaan.

III Tavoite

Torjumme syrjintää ja häirintää

Työsyrjintälaki tuo työnantajalle ja työntekijöille velvoitteita puuttua kaikenlaiseen työsyrjintään. Työsyrjintään liittyvien seikkojen tunnistaminen ja korostaminen on tärkeä osa tasa-arvotyötä.

Palkkasyrjintä eli eriarvoiseen asemaan asettaminen työssä esimerkiksi iän tai sukupuolen perusteella on työsyrjintää. Työsyrjintää on myös työpaikkakiusaaminen ja erilainen häirintä sukupuolinen häirintä mukaan lukien. Häirintä on henkilöön liittyvää ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön arvoa. Se on vihamielistä, halventavaa tai nöyryyttävää. Sukupuolinen häirintä tarkoittaa tilannetta, jossa tapahtuu ei-toivottua sanallista, sanatonta tai fyysistä käytöstä, joka on luonteeltaan sukupuolista.

Liitto toimii kaikenlaisen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän estämiseksi. Kiusaamisen ja kaikenlaisen häirinnän rangaistavuutta korostetaan.

Liiton palveluksessa tai luottamustehtävissä toimivilta edellytetään vastuullista käyttäytymistä toimittaessa työ- tai luottamustehtävissä. Ammattiyhdistystoimintaan ei kuulu minkäänlainen häirintä tai kiusaaminen..

Metalliliiton eri tasoilla toimivien edustajien on puututtava syrjintään ja häirintään, mikäli sellaista havaitaan.

Jäsenistölle suunnattu toiminta ja etuudet tulee suunnitella niin, että ne hyödyttävät ja kiinnostavat kaikkia jäseniä, sukupuolesta tai muusta taustasta riippumatta. Liiton sisäisten toimintatapojen tulee olla sellaisia, että miehillä, naisilla, eri-ikäisillä ja -taustaisilla jäsenillä ja toimijoilla on tasavertaiset kehittymisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet. Rakenteelliset esteet tai normit eivät saa olla este tasa-arvon toteuttamiselle, vaan erilaisuus on koettava arvokkaaksi ja toimintaa rikastuttavaksi.

IV Tavoite

Tasa-arvon huomioon ottaminen luottamushenkilöiden ja liitossa työskentelevien koulutus-, tiedotus- ja jäsentoiminnassa

 Liiton koulutus- ja tiedotustoiminta ovat tehokkaita välineitä tasa-arvon edistämisessä ja asenteisiin vaikuttamisessa.

Avainasemassa yrityskohtaisten tasa-arvosuunnitelmien tekemisessä ja toteuttamisessa ovat luottamustehtävissä toimivat, joiden valmentaminen suunnitelmien tekemiseen sisällytetään luottamusmies- ja työsuojelukoulutukseen.  

Kaikkeen koulutukseen tulee sisältyä sukupuolisen tasa-arvon, ikätasa-arvon sekä etnisen tasa-arvon käsittelyä.

Kansainvälistyminen ja sen myötä monikulttuurisuuden lisääntyminen tuo toimintaan uusia haasteita kaikille tasoille. Toiminnan on oltava avointa ja se on tehtävä kiinnostavaksi kaikille jäsenille.

Liiton tai ammattiosastojen järjestämät tilaisuudet toteutetaan siten, että jäsenet perhetilanteistaan riippumatta voivat osallistua niihin mahdollisimman hyvin.

Liiton viestinnässä sekä Ahjossa ja verkkosivuilla käsitellään asioita tasa-arvonäkökulma huomioon ottaen.

Yhteiskunnallisena tavoitteena on vaikuttaa työelämässä sukupuolen mukaisen työnjaon purkamiseen.

Seuranta

 Seurannasta vastaa liittotoimikunta. Metallityöväen Liiton tasa-arvotoimikunta kerää tietoa ja raportoi kehityksestä liittotoimikunnalle. Ohjelman toteutumista seurataan yhteisesti sovittavilla kriteereillä kaksi kertaa liittokokouskaudessa.

Toimeenpano- ja toteutusvastuu

 Vastuu tasa-arvo-ohjelman toimeenpanosta ja toteutuksesta on koko organisaatiolla, kunkin toimintatason päätöksenteosta vastaavilla luottamushenkilöillä tai palkatulla henkilökunnalla.

Voimassaolo

Ohjelma on voimassa toistaiseksi. Tavoitteita tarkistetaan liittokokouskausittain.

Sivun avainsanat
Tasa-arvo

Tasa-arvotoimikunta 2012-2016

Satu Nurminen-Hämäläinen (puheenjohtaja)
Espoon metallityöväen ao. 271

Maija Heikkilä
Salon metallityöväen ao. 57

Juhani Jara
Tampereen autokorjaamotyöväen ao. 80

Juha Pakarinen
Joensuun metallityöväen ao.59

Kerttu Ojajärvi
Vaasan Strömbergin tehtaan työväen ao. 272

Atso Kerttula
Rautaruukin työntekijäin ao.200

Liiton toimisto

Tasa-arvo- ja kulttuurisihteeri Kirsti Anttila
020 77 41146
kirsti.anttila@metalliliitto.fi

Työehtosihteeri Mirjami Suikki
020 77 41106
mirjami.suikki@metalliliitto.fi

Työehtotoimitsija Terho Ihalainen
020 77 41090
terho.ihalainen@metalliliitto.fi

Tavoiteohjelma

Metalliliiton tavoiteohjelma - syrjimätön toimintaympäristö

PDF
 

Tasa-arvon taskuvihko

PDF

Linkkejä muualle

Tasa-arvoklinikka.fi on työelämän tasa-arvoon ja erityisesti tasa-arvosuunnitteluun keskittyvä sivusto.