Metallityöväen Liitto

Teollisuusliiton tavoiteohjelma

Syrjimätön toimintaympäristö

Hyväksytty Metalliliiton liittohallituksen kokouksessa 6.11.2014

Tavoiteohjelma määrittää Teollisuusliiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön sisältöä ja tavoitteita. Ohjelma kohdistuu edunvalvontaan ja koulutukseen, luottamushenkilöihin sekä koko jäsenistöön.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista käytännössä seurataan ja edistetään lainsäädäntöön nojaten. Tavoitteena on heikommassa asemassa olevien aseman parantaminen tosiasiallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus merkitsevät meille taloudellista, sosiaalista ja kansainvälistä samanarvoisuutta.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus merkitsevät myös työnantajan ja työntekijän tasavertaista neuvottelu- ja sopimistilannetta, johon sisältyy työntekijöiden mahdollisuus osallistua omaa työtään koskevaan päätöksentekoon, työn sisältöjen kehittämiseen sekä tasavertaiseen vuoropuheluun ja yhteistoimintaan työelämässä.

Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta omassa toiminnassamme sekä tavoitteissamme työelämän ja koko yhteiskunnan kehittämiseksi. Tasa-arvolla tarkoitamme sekä tasa-arvolain että yhdenvertaisuuslain mukaista tasa-arvoa. Työelämässä se tarkoittaa, että kaikilla on mahdollisuus koulutukseen, uralla etenemiseen sekä työskentelyyn ilman häirintää. Hyvä työympäristö on syrjimätön.

1. TAVOITE:
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kaikessa päätöksenteossa

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tulee näkyä Metallityöväen Liiton kaikilla tasoilla työpaikoista ja ammattiosastoista liiton hallinnon päätöksentekoon. Osaaminen ja monipuolinen kokemus vahvistavat jäsendemokratiaa.

Kaikille jäsenille annetaan mahdollisuus osallistua toimintaan ja päätöksentekoon. Järjestämistyön keskeinen tavoite on saada lisää luottamushenkilöitä ja sitoutuneita, aktiivisia toimijoita. Jäsendemokratian vahvuutta lisää myös alueellisten ja sopimusalakohtaisten näkökulmien huomioon ottaminen.

Tavoitteena on, että jäsenistön erityispiirteet otetaan monipuolisesti huomioon valittaessa liiton hallinnon ja eri toimikuntien jäseniä valtakunnallisesti, alueellisesti tai paikallisesti ammattiosastoissa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma koskee kaikkia liittokokoukseen edustajia      saaneita ryhmiä niiden ehdottaessa henkilöitä liiton hallintoon.

2. TAVOITE:
Tasa-arvon valtavirtaistaminen edunvalvonnan työtavaksi

Liiton kaikissa toimintalinjoissa ja toimenpiteissä otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Teknologiateollisuudessa ja metalliteollisuuden eri sopimusaloilla työskentelevien jäsenten asemassa työmarkkinoilla on eroja. Metalliliiton jäsentutkimus kertoo, että työt jakautuvat yhä usein sukupuolen mukaan naisten tai miesten töihin. Naisilla määräaikaiset ja epätyypilliset työsuhteet ovat hieman yleisempiä kuin miehillä. Määräaikaisten työsuhteiden osuus on muita suurempi alle 30-vuotiailla. Yrityksissä vuokratyön käyttö edelleen lisääntyy. Jatkuvaa osa-aikatyötä tekee noin puolet vuokratyöntekijöistä.

Isien perhevapaaoikeuksista tiedottaminen ja esimiehen sekä työyhteisön tuki ja kannustus ovat tärkeitä. Osalle isistä vapaiden pidon esteenä ovat työstä poissaolon vaikeudet.

Työehtosopimuksien tavoitteena on oikeudenmukaiset työ- ja palkkaehdot. Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo palkkauksessa noudattaa samapalkkaisuusperiaatetta: samasta työstä ja samasta pätevyydestä maksetaan sama palkka.

Työehtosopimuksien sekä lakien avulla vahvistetaan työntekijöiden mahdollisuutta tasavertaiseen työuralla kehittymiseen. Ammatillisen osaamisen kehittämiseen liittyvä lakimuutos velvoittaa työnantajaa kohtelemaan työntekijöitä tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti arvioidessaan henkilöstön osaamisen tasoa ja koulutustarpeita. Henkilöstösuunnitelmassa tulee käsitellä periaatteita, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä.

3. TAVOITE:
Torjumme syrjintää ja häirintää

Työsyrjintä on työrikos, jossa työnantaja syrjii työnhakijaa tai työntekijää hänen henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa, taustaansa tai yksityiselämäänsä liittyvien seikkojen vuoksi. Eriarvoiseen kohteluun perustuvia seikkoja voivat olla esimerkiksi rotu, ihonväri, sukupuoli, kieli, ikä, perhesuhteet, ammattiyhdistystoiminta, seksuaalinen suuntautuminen, terveydentila, uskonto tai poliittinen toiminta. Työsyrjintään liittyvien seikkojen tunnistaminen ja näkeminen on tärkeää, jotta yhdenvertaisuus toteutuisi. Syrjintään on vaikea puuttua, jos ongelmaa ei edes tunnisteta.

Sukupuolinen häirintä ja kiusaaminen ovat syrjintää. Sukupuolinen häirintä tarkoittaa tilannetta, jossa tapahtuu ei-toivottua sanallista, sanatonta tai fyysistä käytöstä, joka on luonteeltaan sukupuolista. Eri syrjintäperusteet asettavat usein ihmisen alttiiksi kiusaamiselle, jolla loukataan henkilön arvoa.

Liitto toimii kaikenlaisen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän estämiseksi. Kiusaamisen ja häirinnän rangaistavuutta korostetaan.

Liiton palveluksessa tai luottamustehtävissä toimivilta edellytetään vastuullista käyttäytymistä toimittaessa työ- tai luottamustehtävissä. Ammattiyhdistystoimintaan ei kuulu minkäänlainen häirintä tai kiusaaminen.

Metalliliiton organisaation eri tasoilla toimivien edustajien on puututtava syrjintään ja häirintään, mikäli sellaista havaitaan.

Jäsenistölle suunnattu toiminta ja etuudet tulee suunnitella niin, että ne hyödyttävät ja kiinnostavat kaikkia jäseniä, sukupuolesta tai muusta taustasta riippumatta. Liiton sisäisten toimintatapojen tulee olla sellaisia, että miehillä, naisilla, eri-ikäisillä ja -taustaisilla jäsenillä ja toimijoilla on tasavertaiset kehittymisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet. Erilaisuus tulee kokea arvokkaaksi ja toimintaa rikastuttavaksi.

4. TAVOITE:
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioon ottaminen luottamushenkilöiden ja liitossa työskentelevien koulutus-, tiedotus- ja jäsentoiminnassa

Liiton koulutus- ja tiedotustoiminta ovat tehokkaita välineitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä ja asenteisiin vaikuttamisessa.

Avainasemassa yrityskohtaisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tekemisessä ja toteuttamisessa ovat luottamustehtävissä toimivat. Valmentaminen suunnitelmien tekemiseen toteutetaan mm. Yhdenvertaisuus työpaikalla -kurssilla Murikka-opistossa sekä erikseen räätälöidyllä yrityskohtaisella koulutuksella.

Liiton, alueiden ja ammattiosastojen tilaisuudet toteutetaan siten, että jäsenillä on      perhetilanteistaan riippumatta tasavertaiset mahdollisuudet osallistua niihin. Ihmisten  erilaisuus ja elämäntilanteiden monimuotoisuus eivät saa olla esteenä toimintaan osallistumiselle.

Liiton viestinnässä sekä Ahjossa ja verkkosivuilla käsitellään asioita siten, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmat otetaan huomioon.

Yhteiskunnallisena tavoitteena on aktiivisesti vaikuttaa palkka- ja perhepolitiikkaan sekä työssä jaksamisen perusedellytysten parantamiseen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Käydäänkö työpaikalla vuoropuhelua yhdenvertaisuudesta - toteutuuko tasavertaisuus?

- Onko työnantaja täyttänyt lain velvoitteet ja edistää tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta?- Työskenteleekö työpaikallasi säännöllisesti vähintään 30 työntekijää?
- Onko työnantaja laatinut yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman?
- Miten menetellään kiusaamis- ja häirintätilanteissa?

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu

Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.

Suunnitelma on laadittava yhteistyössä henkilöstön edustajoien kanssa. Myös edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä yhteistyössä. Työehtosopimuksen perusteella valitulla luottamusmiehellä tai, jos tällaista ei ole valittu, työsopimuslaissa tarkoitetulla luottamusvaltuutetulla tai muulla sellaisella henkilöstön edustajalla, joka on osallistunut yhdenvertaisuustoimien suunnitteluun, on oikeus pyynnöstä saada tietää, mihin toimiin työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla. Sama oikeus on myös työsuojeluvaltuutetulla.

Tasa-arvolain mukaan suunnitelman tulee sisältää

1) selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista;

2) käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi;

3) arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista

Syrjinnän kielto

Tasa-arvolaki kieltää välitömän ja välillisen syrjinnän sukupuolen perusteella. Seksuaalista häirintää ja häirintää sukupuolen perusteella samoin kuin käskyä tai ohjetta harjoittaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää on pidettävä laissa tarkoitettuna syrjintänä.

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lain valvonta

Tasa-arvolain noudattamista valvoo tasa-arvovaltuutettu. Yhdenvertaisuuslain noudattamista valvoo yhdenvertaisuusvaltuutettu sekä työsuojeluviranomaiset. Yhteinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta vahvistaa osapuolten välisen sovinnon syrjintää tai vastatoimien kieltoa koskevassa asiassa, jollei sovinto ole lain vastainen tai selvästi kohtuuton taikka loukkaa sivullisen oikeutta.

Tasa-arvovaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu voi asettaa antamansa kiellon tai määräyksen tehosteeksi uhkasakon, esimerkiksi työnantajalle, joka on laiminlyönyt velvollisuuden määräajassa laatia suunnitelma. Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta.

Työsuojeluviranomaiset valvovat yhdenvertaisuuslain noudattamista työsuhteessa ja julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa sekä työharjoittelussa työpaikalla sekä työhönotossa. Heidän toimintaansa säätelee työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettu laki.

Työpaikoilla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien valvonta kuuluu luottamushenkilöiden tehtäviin. Toimiva luottamusmiesjärjestelmä pystyy ennakoimaan ja hoitamaan mahdollisia syrjintätapauksia jo työpaikoilla.

Tavoitteiden seuranta ja toteutus

Seuranta

Seurannasta vastaa liittohallitus. Metallityöväen Liiton tasa-arvotoimikunta vastaa ja raportoi kehityksestä liittohallitukselle.

Toimeenpano- ja toteutusvastuu

Vastuu tavoiteohjelman toimeenpanosta ja toteutuksesta on koko organisaatiolla, kunkin toimintatason päätöksenteosta vastaavilla luottamushenkilöillä tai palkatulla henkilökunnalla.

Voimassaolo

Ohjelma on voimassa toistaiseksi. Tavoitteita tarkastellaan liittokokouskausittain.


 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteet sekä syrjinnän kielto eri laeissa:

Perustuslaki 6§
Työsopimuslaki 2 luku 2§
Yhdenvertaisuuslaki 7§, 8§
Tasa-arvolaki 6§, 7§, 8§
Rikoslaki 47 luku 3§
Työturvallisuuslaki 13§


 

Tasa-arvotoimikunta 2016-2017

Helsinki/Uusimaa
Karita Lahtinen
Helsingin metallityöväen ao. 5

Varsinais-Suomi/Satakunta
Leelo Raamat
Turun metallityöväen ao. 49

Häme/Pirkanmaa
Sirpa Riihiaho
Hämeenlinnan metallityöväen ao. 43

Kaakkois-Suomi/Savo-Karjala
Juha Pakarinen (puheenjohtaja)
Joensuun metallityöväen ao. 59

Vaasa/Keski-Suomi
Aimo Lahtinen
Kuoreveden työpajojen ao. 110

Oulu/Lappi
Atso Kerttula
Rautaruukin Työntekijäin ao. 200

Liiton toimisto

Tasa-arvo- ja kulttuurisihteeri Kirsti Anttila
020 77 41146
kirsti.anttila@metalliliitto.fi

Työehtotoimitsija
Terho Ihalainen
020 77 41090
terho.ihalainen@metalliliitto.fi

Työehtosihteeri
Mirjami Suikki
020 77 41106
mirjami.suikki@metalliliitto.fi

Tavoiteohjelma

Metalliliiton tavoiteohjelma - syrjimätön toimintaympäristö
PDF

Tasa-arvosuunnittelun tarkistuslista

Työntekijä- ja työnantajakeskusjärjestöjen laatima tasa-arvosuunnittelun tarkistuslista avuksi tasa-arvosuunnitelman laatimiseen.
PDF

Tasa-arvon taskuvihko

PDF

Linkkejä muualle

Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu
Oikeusministeriön tuottama tukiaineisto yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen
http://yhdenvertaisuus.finlex.fi/
Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu PDF