Metallityöväen Liitto

Uusi teollisuusliitto -hanke

Neljän teollisuusliiton yhdistämishankkeen työryhmätyö käynnistyi maaliskuussa 2016.  Metalliliiton, TEAMin, Paperiliiton ja Puuliiton on tarkoitus yhdistyä 270 000 jäsenen suurliitoksi vuoden 2017 lopulla. Liitto olisi Suomen suurin ammattiliitto.

Työryhmätyön kuluessa valmistuvat muun muassa uuden liiton strategia, säännöt sekä organisaation rakenne. Uusi teollisuusliitto saa myös uuden nimen.

Liittoprojektin eteneminen edellyttää tehokasta ja tavoitteellista valmistelu- ja selvitystyön organisointia sekä selviä valmistelutyön ja päätöksenteon linjauksia. Projektihallituksen ja liittojen toimistojen välisten asiantuntijatyöryhmien työn pohjalta syntyi lokakuussa 2016 peruslinjaukset sisältävä väliraportti. Se käsiteltiin liittovaltuustojen syyskokouksissa syksyllä 2016.

Loppuraportti ja esitys uuden liiton perustamisesta käsitellään ja valmistellaan projektihallituksessa 31.1.2017 mennessä.

Paperiliitto ilmoitti 22.12.2016 vetäytyvänsä neljän SAK:laisen teollisuusliiton fuusiohankkeesta. Paperiliiton vasemmistoryhmä ilmoitti, ettei se ole mukana liittojen yhdistymiseen tähtäävässä hankkeessa. Tämä johti myös koko Paperiliiton vetäytymiseen hankkeen valmistelusta.

Fuusiohankkeessa vielä mukana olevat kolme liittoa arvioivat tammikuun 2017 aikana hallinnoissaan onko fuusiohankkeella jatkomahdollisuuksia.

Projektihallitus

Projektihallitus on liittohankkeen päätöksentekoelin, jonka tehtävänä on yhditymisprosessin varmistaminen ja johtaminen liittojen välillä tehdyn aiesopimuksen linjausten mukaisesti. Tässä tarkoituksessa projektihallitus ohjaa projektin työskentelyä ja tekee tarvittavat linjauspäätökset.

Lisäksi projektihallitus
– vastaa ja päättää liittoprojektin taloudesta, aikataulusta ja tiedotuksesta, jonka toimeenpanee liittojen tiedotusvastaavien työryhmä: Pauli Takala, Eija Valkonen, Petteri Raito, Tuomo Lilja
– käynnistää asiantuntijaryhmien selvitystyön, käsittelee väli- ja loppuraportit ja päättää niiden pohjalta jatkotoimista päättää esityksestä uudeksi liitoksi päättää ja valmistelee uutta liittoa koskevan strategiatyön peruslinjaukset, perustaa strategiatyön tueksi tarvittavat alatyöryhmät, mm. Uudet tuulet – tulevaisuuden ammattiliitto -työryhmän

Liittoprojektin taustaryhmä jatkaa työskentelyään aiesopimuksen hyväksymisen jälkeen projektihallitukseen kuuluvana valmisteluelimenä, joka yhdessä projektipäällikön kanssa valmistelee projektihallituksen kokoukset, tekee tarvittavat yhteenvedot ja koordinoi asiantuntijatyöryhmien työtä.

Projektihallitus:

Metalliliitto: Riku Aalto, Matti Mäkelä, Vesa Aallosvirta, Turja Lehtonen
TEAM: Heli Puura, Merja Rinne, Hannu Siltala
Paperiliitto: Petri Vanhala, Juhani Siira, Timo Byman
Puuliitto: Jari Nilosaari, Jyrki Ala-Partanen, Pekka Juusola
Projektipäällikkönä ja projektihallituksen sihteerinä toimii Markku Laine Metalliliitosta.

Projektihallitus nimitti toimistojen väliset työryhmät

Projektihallituksen nimittämien työryhmien tehtävänä on laatia projektihallitukselle esitykset ja raportit siitä, miten työryhmän toimialaan liittyvät asiat hoidetaan uudessa liitossa. Raporttien tulee sisältää päälinjaukset toimialueen tehtävänannon mukaisista asioista sekä alustava arvio toimialueen henkilö- ja muiden resurssien tarpeesta uudessa liitossa.

Työn lähtökohtana ovat aiesopimuksen ja liittofuusion valmistelutyössä tuotetun yhteisen aineiston peruslinjaukset. Työryhmien työ käynnistyi 9.3.2016 järjestetyssä yhteistilaisuudessa.

Projektityön tavoitteena on hyödyntää liittojen ja työttömyyskassojen parhaat toimintatavat ja käytännöt uudessa liitossa.

Työryhmien tehtävät ja kokoonpano