Metallityöväen Liitto

Työympäristön ajankohtaista

Työympäristöseminaari 23.-24.5. Murikassa

Metalliliiton työympäristöseminaarin aiheina ovat mm. työpaikan yhdenvertaisuus, tapaturmat, työhyvinvointi, työkyvyn tukeminen, paikallinen sopiminen sekä työsuojelun valvonnan tulevaisuus.

Seminaari on tarkoitettu työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille, pääluottamusmiehille ja työsuojeluasiamiehille. Metalliliiton jäsenille seminaari on maksuton. Ilmoittaumiset 6.5. mennessä.
Lue lisää

Keskeisiä työsuojelumääräyksiä ja ohjeita

Työsuojelua käsittelevä sivusto on apuväline työsuojelua koskevaan lainsäädäntöön, sopimuksiin ja ohjeisiin tutustumiseen. Aiemmat julkaisut ovat olleet painettuja, tämä 11. päivitys on ensimmäinen sähköinen versio, jota tullaan päivittämään säädösten ja työehtosopimusten muutosten rytmissä.  Muutos- ja parannusehdotukset sivustoon ovat tervetulleita!
Linkki sivustolle: http://turvallinentyopaikka.fi/

Luottamushenkilön tehtävät työkyvyn tukemisessa

Työpaikan luottamushenkilöillä on tärkeä rooli työkyvyn tukemisessa, sillä he tuntevat työpaikan työt ja työolosuhteet. Yhteistyö työnantajan, työterveyshuollon ja luottamushenkilöiden välillä on välttämätöntä työpaikan työkykyasioissa.
 PDF

Irtisanotun oikeus työterveyshuollon palveluihin

Työnantajille tuli 1.1.2017 alkaen velvollisuus järjestää taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto 6 kk ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä. Velvollisuus koskee sellaisia työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Lisäksi edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on kestänyt ennen irtisanomista vähintään 5 vuotta.
Lue lisää

KAMAT-tietokortit

KAMAT-tietokortteihin on koottu tietoa kussakin ammatissa tai työtehtävässä yleisimmin esiintyvistä kemikaaleista, altistumisen suuruusluokasta, altistumiseen vaikuttavista tekijöistä, altistumiseen liittyvistä terveysriskeistä ja ammatissa mahdollisesti esiintyvistä työperäisistä sairauksista.
Korteissa annetaan ohjeita altistumisen ja terveysriskien vähentämiseksi. Niihin on myös koottu linkit kemikaalikohtaisiin tietolähteisiin. Kortteja ollaan parhaillaan uudistamassa.
Linkki tietokortteihin

Työn tekeminen kylmässä

Työnteossa altistuminen kylmälle on meluun tai kemiallisille aineille altistumiseen verrattava ongelma.
Lue lisää

Ilmansuodatuksen puutteista hengitystieoireita konepajoissa

Metallin työstössä käytettävistä työstönesteistä vapautuu työn aikana ilmaan sumua ja kaasumaisia epäpuhtauksia. Työterveyslaitoksen koordinoimassa tutkimuksessa havaittiin, että konepajojen työstökeskuksissa yleisesti käytössä olevat suodatuslaitteet eivät pysty puhdistamaan työstönesteestä vapautuvia kaasumaisia epäpuhtauksia. Tutkimuksessa kartoitettiin keinoja, joilla epäpuhtauksien pääsyä työtilan ilmaan voidaan vähentää. 
Julkaisu Metallintyöstön kohdepoistoilman hallinta on luettavissa Työterveyslaitoksen sivuilla.

Vakava työtapaturma ja ammattitauti

Metalliliiton julkaisemassa ohjekirjasessa opastetaan työpaikkoja ja työntekijöitä, miten toimitaan oikein työtapaturmatilanteissa sekä tapaturman jälkitilanteissa, jotta vastaavaa tapaturmaa ei tapahtuisi uudelleen. Ohjeistus  on apuna myös ammattiosastoille sekä toimitsijoille työtapaturmien selvittelyssä.
Vakava työtapaturma ja ammattitauti  PDF

Työkaari kantaa -hanke

Työkaari kantaa -hanke on teknologiateollisuuden työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteishanke, jonka tavoitteena on työhyvinvoinnin paraneminen koko työkaaren aikana ja sitä kautta työurien eheytyminen ja piteneminen.
Työkaari kantaa -hankkeen kotisivut

Asbestipurkutyöstä lisäohjeita

Työsuojeluhallinto on koonnut vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin asbestipurkutyöstä tyosuojelu.fi -verkkopalveluun.
Asbestista tyosuojelu.fi -verkkopalvelussa
Kysymyksiä ja vastauksia asbestipurkutyöstä PDF (10.5.2016)

Opas kaivosten asbestiriskien hallinnasta

Työterveyslaitos on julkaissut käytännönläheiset ohjeet kaivosten asbestiriskien hallinnasta. Opas on tarkoitettu työnantajille, työntekijöille ja työterveyshuolloille.
Asbestiriskien hallintaohjeet kaivoksille PDF

Sähkömagneettiset kentät - käytännön opas

Direktiivissä 2013/53/EU (nk. EMF-direktiivi) säädetään turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta sähkömagneettisista kentistä aiheutuville riskeille.
EU-komission laatimassa oppaassa on ohjeita riskinarvioinnin tekemisestä ja suojaus- tai ehkäisytoimenpiteistä.
Sähkömagneettiset kentät - käytännön opas, osa 1 PDF

Pitkittynyt työkyvyttömyys ja toimeentulo -opas

Metallityöt ovat raskaita, ja moni menettääkin työkykynsä tai osan siitä. Työkyvyttömyyden vuoksi toimeentulo vaikeutuu. Oppaan tarkoituksena on antaa vinkkejä siitä, miten korvausjärjestelmässä edetään ja mistä voi saada tukea.
Pitkittynyt työkyvyttömyys ja toimeentulo sairauden aikana -opas  PDF

Autoalan työalatoimikunta

Työalatoimikunta on autoalan liittotason työsuojelun yhteistyöelin. Vuoden 2015 aikana toteutettiin mm. Siirrot ja nostot työssä -juliste sekä Käsin tehtävä nostaminen turvalliseksi ja terveelliseksi -opas, joka tuotetiin yhteistyössä työterveyslaitoksen kanssa. Vuosien 2016–2017 aikana on tarkoitus uusia autoalan työsuojeluopas.
Työturvallisuuskeskuksen autoalan työalatoimikunnan sivut www.ttk.fi/toimialat/autoala
Lue lisää

Töissä Suomessa - tietoa maahanmuuttajalle

Työterveyslaitoksen julkaisemassa oppaassa kerrotaan perusasioita mm. työnhausta, suomalaisesta työkulttuurista, työhön perehdyttämisestä, esimiehen roolista sekä työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisesta.
Töissä Suomessa – tietoa maahanmuuttajalle PDF

Työsuojeluvaalit

Työsuojeluvaalit järjestettiin 1.11.-31.12.2015.

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu

Työsuojeluhallinnon yhteinen verkkopalvelu on osoitteessa
www.tyosuojelu.fi

Asbestipurkutyötä koskeva sääntely selkeytyy

Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia. Asbesti aiheuttaa edelleen eniten työperäisiä kuolemia Suomessa. Asbestipurkutyö edellyttää 1.1.2016 alkaen työsuojeluviranomaisen myöntämää lupaa.
Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 
Uusi asbestiasetus PDF

Hyvä työ -hanke siirtyy ja laajenee

Teknologiateollisuuden Hyvä työ – Pidempi työura -hanke siirtyy Työturvallisuuskeskukseen. Samalla se laajenee uusille toimialoille.
Lue lisää

Teknologiateollisuuden työkaarimalli

Metalliliiton, Ammattiliitto Pron ja Teknologiateollisuuden julkaisemaan oppaaseen on koottu hyviä malleja useilta alan työpaikoilta, joissa ikääntymiseen liittyviä asioita on käsitelty yhdessä.
Teknologiateollisuuden työkaarimalli PDF

Työsuojelukysely 2015

Teknologiateollisuus ry, Metallityöväen Liitto ry sekä Ammattiliitto Pro toteuttivat vuoden 2015  alussa yhteisen kyselyn työturvallisuudesta ja työsuojelutoimenpiteistä työpaikoilla. 
Työsuojelykysely 2015 PDF
 

Metallipölyt koteloon pinnoittamossa

Työsuojelurahastyon tukemassa kehittämishankkeessa TTT Technology Oy:n Akaan tehtaassa suunniteltiin ratkaisut pinnoittamon hienopölyn ja melun torjuntaan. Ilmanvaihdon kunnostuksessa huomioitiin myös ilmansuojelu ja energiataloudellisuus.
Lisätietoa hankkeesta Työsuojelurahaston sivuilla

Kaivosturvallisuusopas

Lisätietoja oppaasta ProKaivos -tietopalvelun sivuilta www.prokaivos.fi/ajankohtaista/uusi-kaivosturvallisuusopas-julkaistu/

Tapaturmakustannuslaskuri Piku

Työterveyslaitoksen kehittämä Tapaturmakustannuslaskuri Piku on työpaikkojen käyttöön tarkoitettu työkalu, joka auttaa työpaikkaa laskemaan tapaturman sille aiheuttamat kustannukset.
Lue lisää

Teknologiateollisuuden hyviä käytäntöjä

Teknologiateollisuuden työnantaja- ja työntekijäliittojen Hyvä työ – pidempi työura - hankkeeseen osallistuvissa lähes 90 yrityksessä on kehitetty työhyvinvointia yhteisen mallin mukaisesti. Toteutettuja toimenpiteitä on kerätty ideapankkiin Työkykytalon kerroksiin. Työkykytalo kokoaa yhteen kaikki keskeiset tekijät, jotka tutkimusten mukaan vaikuttavat sekä työkykyyn että työhyvinvointiin.
Lue lisää

Ammattitautiepäily

Työterveyslaitoksen tietokortti Ammattitautiepäily ja todettu ammattitauti työpaikalla - miten työnantajan ja työntekijöiden tulee toimia? PDF

Tinnituksesta kärsiville

Korvien soiminen eli tinnitus on varsin yleinen, eräille hyvinkin vaikea ja epämukava kokemus. Se voi syntyä melun seurauksena, mutta myös ilman tunnistettavaa syytä.
www.tinnitus.fi

Opas asbestialtistuneille ja sairastuneille

Hengitysliiton julkaisema opas PDF

Työsuojelun teemaseminaarin aineisto

Metalliliiton työsuojelun keväällä 2014 pidetyn seminaarin alustusten aineistoon voit tutustua tästä.

Kemikaalivihi

Kemikaalivihi on vapaamuotoinen verkosto kaikille, jotka tarvitsevat tietoa kemikaalien turvallisesta käsittelystä työpaikalla. Kemikaalivihiä ylläpitävät Työterveyslaitoksen työympäristöasiantuntijat.
 www.ttl.fi/kemikaalivihi

Alihankintayritysten turvallisuusarviointi

Työturvallisuuskeskuksen Alihankintayritysten turvallisuusarviointi -julkaisulla on tarkoitus kannustaa tilaajayritysten yhteistyökumppaneita kehittämään työterveyttä ja -turvallisuutta edistäviä toimintatapoja.
Alihankintayritysten turvallisuusarviointi PDF

Nanomateriaalien turvallinen käyttö työpaikalla

Nanomateriaalien käyttö yleistyy räjähdysmäisesti teollisuudessa. Suomessa toimii jo noin 300 nanoteknologiaa hyödyntävää yritystä.
Lue lisää

Liideri-ohjelma

Liideri-ohjelman (2012–2018) tavoitteena on yritysten toiminnan uudistaminen. Visiona on, että Suomessa on Euroopan parhaat työpaikat vuonna 2020.
Lue lisää

Työsuojelukysely 2012

Teknologiateollisuus ry, Metallityöväen Liitto ry sekä Ammattiliitto Pro toteuttivat syksyllä 2012 yhteisen kyselyn työturvallisuudesta ja työsuojelutoimenpiteistä työpaikoilla. 
Työsuojelukysely 2012 PDF

Työhyvinvointikortti-koulutus ja Sykettätyöhön.fi

Työturvallisuuskeskus tarjoaa työhyvinvoinnin kehittämisvälineeksi päivän kestävän Työhyvinvointikortti-koulutuksen. Koulutus on tarkoitettu esimiehille, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle ja kaikille muillekin työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille.
Koulutuksen tavoitteena on käynnistää kehittämisprosesseja työpaikalla ja lisätä yhteistyötä. Päivän päätteeksi kerrataan opittuja asioita tentin avulla. Koulutuksen ja tentin suorittaneille annetaan Työhyvinvointikortti.
Sykettätyöhön.fi -verkkopalvelu tarjoaa työkaluja yhteistoiminnassa työpaikalla toteutettaviin työhyvinvointiprojekteihin. Työhyvinvointikorttikoulutuksen ideoita voi jatkokehittää palvelussa.
Lue lisää: www.ttk.fi/tyohyvinvointipalvelut

Työkyvyn tuki työpaikalla - 90 päivän sääntö

Sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolakiin tuli 1.6.2012 voimaan muutos,  jonka mukaan sairauspäivärahan maksaminen edellyttää työterveyslääkärin lausuntoa viimeistään silloin, kun Kela on maksanut sairauspäivärahaa 90 arkipäivältä kahden vuoden aikana.
- Metalliliiton työsuojeluyksikön laatima ohje PDF
- SAK:n asiantuntijalääkäri Kari Haringin laatima ohje SAK:n sivuilla

Turvallisuusohje

Työturvallisuuskeskuksen kotisivulla on työkalu, jolla teet helposti yrityksellesi vierailijan turvallisuusohjeen tai perehdyttämisen tukimateriaalin.
www.turvallisuusohje.fi

Silmätapaturmat ja niiden estäminen

Silmätapaturmat ovat autoalalla, erityisesti huolto- ja korjaamotoiminnoissa, merkittävä eripituisten poissaolojen aiheuttaja. Työtapaturmista yli 20 prosenttia on seurausta silmätapaturmista.
PDF

Työkyvyn varhainen tuki ja sairauspoissaolojen seuranta

Monilla työpaikoilla on jo sovittu erilaisista varhaisen tuen malleista.Puhutaan varhaisesta tuesta, varhaisesta välittämisestä tai varhaisesta puuttumisesta.  Uudella toimintatavalla on tarkoitus tehostaa työkykyä ylläpitävää ja työkyvyttömyyttä ehkäisevää toimintaa työpaikoilla ja työterveyshuollossa.
Lue lisää.
 

Hyvä työ - Pidempi työura

Miten saadaan eri sukupolvet jatkamaan työelämässä paremmin ja pitempään? Tähän kysymykseen työnantaja- ja työntekijäpuoli hakivat vastauksia vuosina 2010-2015 hankkeella Hyvä työ – Pidempi työura.
Lue lisää

Työsuojelukysely 2010

Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry toteuttivat keväällä 2010 toisen yhteisen kyselyn työturvallisuudesta ja työsuojelutoimenpiteistä työpaikoilla.
Työsuojelukysely 2010 PDF

Ensiapua luottamushenkilöiden jaksamiseen

Luottamustehtävään valittu haluaa hoitaa työnsä hyvin ja olla luottamuksen arvoinen. Luottamustehtävässä kuormittaa erityisesti se, että saa paljon sellaista tietoa, jota ei voi jakaa, esimerkiksi työnantajan taloudellisesta tilanteesta ja työntekijöiden henkilökohtaisista asioista. Tämä korostuu etenkin vaikeina aikoina. Luottamushenkilö kantaa muidenkin murheita.
Ensiapua luottamushenkilöiden jaksamiseen PDF

Nuoria työntekijöitä koskeva lainsäädäntö

Alle 18-vuotiasta työntekijää koskee laki nuorista työntekijöistä. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta ja muita päätöksiä. Lue lisää DOC

STM:n ohjeistus työterveyshuollon tukipalveluista työttömyyden uhatessa

Työterveyshuoltolaki edellyttää, että työterveyshuolto antaa tietoja, neuvoja ja ohjausta työttömyyden uhatessa. Sosiaali- ja terveysministeriö laati keväällä 2009 kirjeen työterveyshuoltoyksiköille. Kirjeen liitteenä on työterveyslaitoksen asiantuntijoiden ohjeistusta työpaikkatason toimintaan. SAK:n asiantuntijat ovat olleet mukana valmisteluissa.
STM:n kirje työterveyshuoltoyksiköille PDF
 

Nostoapuvälineiden tarkastusvärit

Vuonna 2018 tarkastusvärien kierto alkaa jälleen alusta. Vuoden 2018 tarkastusväri on siis oranssi.

Metallialan työalatoimikunta suosittelee nostoapuvälineiden tarkastusvärien käyttöä työpaikoilla oheisen taulukon mukaisesti. Yhtenäisillä väreillä voidaan vähentää epäselvyyksiä eri työpaikkojen välillä. Lue lisää

Silmätapaturmien estäminen

Silmätapaturmat ovat yleisiä autoalalla, erityisesti huolto- ja korjaamotoiminnoissa. Suojasilmälasit on tarkoitettu suojaamaan työntekijän silmiä ja siten näköä.  Suojasilmälasit voidaan varustaa näkökyvyn mukaan hiotuilla linsseillä.  
Metalliliitto ja Autoalan keskusliitto ovat laatinenet ohjeen
Silmätapaturmat ja niiden estäminen PDF

Ohjeistusta korvaavasta työstä

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 31 §:n 1 momentin 8. kohdassa on korvaavasta työstä seuraava soveltamisohje:

Korvaava työ

Työntekijä ei välttämättä aina ole sairauden tai tapaturman vuoksi täysin työkyvytön. Työntekijälle saattaa olla mahdollista osoittaa jotakin muuta kuin hänen vakituista työtään, ns. korvaavaa työtä. Korvaavan työn pitää olla tarkoituksenmukaista ja mahdollisuuksien mukaan työntekijän normaaleja työtehtäviä vastaavaa työtä tai joskus myös työntekijälle soveltuvaa koulutusta.

Työntekijän työkyvyttömyyttä koskevassa lääkärintodistuksessa olisi suotavaa kuvata ne mahdolliset rajoitukset, jotka sairaus tai vamma työn tekemiselle aiheuttavat. Työnantajan päätöksen osoittaa työntekijälle korvaavaa työtä on perustuttava  lääketieteellisesti perusteltuun kannanottoon.

Korvaavan työn teettämisen tulee perustua työpaikalla yhdessä käsiteltyihin menettelytapasääntöihin ja konsultaatioon työterveyslääkärin kanssa. Ennen korvaavan työn aloittamista varataan työntekijälle mahdollisuus keskusteluun työterveyslääkärin kanssa.

Ohjeistus DOC

Kvartsipölysopimus esittelee hyviä käytäntöjä pölyltä suojaamiseksi

Eurooppatasolla solmittu kvartsipölysopimus tehostaa työpaikalla kvartsipölylle altistuvien työntekijöiden terveyden suojelua ja esittelee hyviä käytäntöjä haittojen torjumiseksi. Sopimus solmittiin 25.5.2006.

Koko sopimus PDF
Sopimusta esittelevä kaaviokuva PDF

Linkki Euroopan kvartsihiekkasivustolle:
www.nepsi.eu/

Työpaikalla voi olla räjähdysvaara

Työpaikalla, jossa työstetään metallia, voi olla räjähdysvaara. Valettujen metalliosien pinnan viimeistelyn eli hionnan yhteydessä voi syntyä räjähdyskelpoisia metallipölyjä.
Yleensä räjähdysvaara voi olla työpaikalla, jossa käsitellään palavia nesteitä ja kaasuja.
Työnantajan pitää varautua räjähdysvaaraan. Jos työpaikalla on räjähdysvaarallinen tila, on työnantajan velvollisuus laatia räjähdyssuojausasiakirja.
Lisätietoa Tukesin verkkosivuilla www.tukes.fi.

Työsuojelun valvontalaki

Työsuojelun valvontalaki astui voimaan 1.2.2006. Viranomaisvalvonnan rooli selkiintyi ja jämäköityi. Työsuojelun valvontalaki on valmisteltu kolmikantaisesti työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen yhteistyössä. Aiemmin on jo uudistettu työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki ja työsopimuslaki.
Työsuojelun valvontalaki PDF

Hyödyllisiä linkkejä