Metallityöväen Liitto

Työsuojeluvaltuutetut

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.

Työsuojeluvaltuutetun tulee perehtyä työpaikkansa työympäristöön, työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännöksiin. Työsuojeluvaltuutetun tulee kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin.

Oikeus tiedon saantiin

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada työnantajalta nähtäväkseen asiakirjat ja luettelot, joita työnantajan on pidettävä työsuojelua koskevien säännösten mukaan. Hänellä on myös oikeus tutustua työnantajan hallussa oleviin työympäristöä ja työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asiakirjoihin sekä saada työnantajalta tarpeelliset tiedot yhteistoimintatehtäviensä hoitamista varten.

Oikeus saada koulutusta

Työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on mahdollisuus saada yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista.

Työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun sekä varavaltuutetun on käsiteltävä koulutustarvetta ja -järjestelyjä kahden kuukauden kuluessa valinnasta. Koulutuksesta ei saa aiheutua kustannuksia eikä ansion menetystä työsuojeluvaltuutetulle eikä varavaltuutetulle.

Ajankäyttö

Työnantajan on vapautettava työsuojeluvaltuutettu säännöllisistä työtehtävistään sellaiseksi kohtuulliseksi ajaksi, jonka tämä tarvitsee työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista varten. Tarvittavaa aikaa määrättäessä otetaan huomioon työntekijöiden lukumäärä, työpaikan alueellinen laajuus, työskentelypaikkojen lukumäärä ja työn luonne sekä muut työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat haitta-, vaara- ja kuormitustekijät.

Työsuojeluasiamiehet

Työpaikan työsuojelun yhteistoiminnassa henkilöstön edustajiksi voidaan valita työsuojeluvaltuutetun lisäksi työsuojeluasiamiehiä. Asiamiehet edustavat tiettyä rajattua henkilöstöryhmää kuten toimipistettä, osastoa tai ammattiryhmää.

Työsuojeluasiamiesten tehtävistä ja toimialueesta sovitaan työpaikalla paikallisesti.

Työsuojeluasiamies toimii omalla toimialueellaan työsuojeluvaltuutetun apuna.

Työsuojeluasiamiehet valitaan työsuojeluvaltuutetun valinnan yhteydessä tai muulla sovitulla tavalla. Heidän toimikautensa on saman pituinen kuin työsuojeluvaltuutetun, jos ei ole toisin sovittu.

Työsuojeluvaalit

Työsuojeluvaalit järjestetään joka toinen vuosi marras-joulukuussa.
Seuraavat vaalit ovat 1.11. - 31.12.2017. 
Lue lisää