Metallityöväen Liitto

Työaika teknologiateollisuudessa

Säännöllinen työaika

Säännöllinen työaika on enintään

 •  8 tuntia työvuorokaudessa
 •  40 tuntia työviikossa

Työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2016 tekemän kilpailukykysopimuksen mukaisesta vuosittaisen työajan pidentämisestä sopimusalalla on tehty työehtosopimuksen liitteenä oleva pöytäkirja.

Päivä- ja kaksivuorotyössä työaika tulee järjestää siten, että se on enintään

 • vuonna 2016 keskimäärin 36,5 tuntia viikossa
 • vuonna 2017 keskimäärin 36,7 tuntia viikossa
 • vuonna 2018 keskimäärin 36,7 tuntia viikossa 

Normaalin säännöllisen työajan ylittävästä osasta saa ylityökorvausta. Ylityön tekeminen edellyttää aina työntekijän omaa suostumusta.

15-18 -vuotiaiden työaika rajoitettu 48 tuntiin viikossa. Nuorilla on myös muita työaikarajoituksia. Ylitöiden määrää on rajoitettu työaikalailla. Ylitöistä on pidettävä tarkasti kirjaa.

Työajan tasaamisvapaat, ns. Pekkaspäivät

Vuosittain on päivä- ja kaksivuorotyössä oikeus 12,5 päivän palkalliseen vapaaseen, mikäli säännöllinen työaika on 8 h/vrk ja 40 h/vko. Näistä työajan tasaamisvapaista eli ns. Pekkaspäivistä sovitaan työpaikkakohtaisesti. Keskeytyvässä ja keskeytymättömässä 3-vuorotyössä noudatetaan sopimusta työajasta kolmivuorotyössä.

Yötyö

Yötyötä (kello 23-06) voidaan teettää vain työaikalain mukaisissa tapauksissa tai sopimalla siitä paikallisesti. Poikkeuksina ovat vuorotyö ja hätätyö.

Sunnuntaityö ja viikkovapaakorvaus

Sunnuntaina tai muuna kirkollisena juhlapäivänä tehdystä työstä maksetaan työpalkan ja mahdollisten ylityölisien lisäksi lain mukaisena sunnuntaityökorotuksena kultakin työtunnilta lisä, jonka suuruus on 100% keskituntiansiosta. Sunnuntaityötä on sunnuntaityövuorokauden aikana tehty työ. Työntekijälle on annettava vähintään 35 tunnin yhdenjaksoinen viikkovapaa. Työntekijän kanssa on sovittava ennen viikkovapaapäivänä tehtävää työtä, korvataanko menetetty viikkovapaa antamalla vastaava vapaa vai maksamalla siitä rahakorvaus.

Arkipyhäkorvaus

Arkipyhäkorvauksen tarkoitus on taata normaali viikkopalkka. Siksi se maksetaan vain tuntipalkalla työskenteleville. Viikko- tai kuukausipalkkaisilla arkipyhäkorvaukset sisältyvät palkkaan. Arkipyhiä ovat

 • uudenvuodenpäivä
 • loppiainen
 • pitkäperjantai
 • toinen pääsiäispäivä
 • vapunpäivä
 • helatorstai
 • juhannusaatto
 • jouluaatto
 • joulupäivä
 • tapaninpäivä.

Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle, jonka työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään kuukauden ennen kyseistä arkipyhää. Lisäksi edellytetään, että työntekijä on ollut työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä joko viimeisenä arkipyhää edeltäneenä työpäivänä tai sen jälkeisenä lähimpänä työpäivänä.

Arkipyhäkorvauksena työntekijälle maksetaan 8 tunnin palkka keskituntiansion mukaan. Osa-aikaiselle maksetaan arkipyhäkorvaus suhteessa hänen työaikaansa.

Itsenäisyyspäivältä maksetaan lain mukaan itsenäisyyspäivän palkka.

Ylityölisät

Ylityölisät maksetaan työstä, joka tehdään joko säännöllisen vuorokautisen työajan lisäksi (vuorokautinen ylityö) tai säännöllisen viikoittaisen työajan lisäksi (viikoittainen ylityö). Ylityölisistä on määräykset työehtosopimuksessa.