Metallityöväen Liitto

Teollisuusliiton toimisto-organisaatio

Teollisuusliiton ja työttömyyskassan toimisto-organisaation valmistelu ja rakentaminen on aloitettu keväällä 2017. Valmistelussa laaditaan selkeä ja aikataulutettu suunnitelma siitä, mitkä toiminnot tulee olla uudessa liitossa ajantasaisesti kunnossa ja toiminnassa ennen marraskuuta 2017, mitkä vuoden 2017 loppuun mennessä ja mitkä porrastetusti sen jälkeen.

Suunnitelma valmistellaan liittojen ja työttömyyskassojen asiantuntijoiden voimin ja siitä päättää liittojen yhteisen projektihallituksen esityksestä Teollisuusliiton toukokuussa 2017 tai marraskuussa 2017 valittu hallitus.

Teollisuusliiton toimisto-organisaatio perustuu liiton neljän edunvalvontasektorin toimintoihin, järjestötoimintoihin ja poikkileikkaaviin toimintoihin.

Esityksessä uudeksi liitoksi on kuvattu Teollisuusliiton toimisto-organisaation perusrakenne, joka on lähtökohtana yksikkö- ja toimintokohtaisten ja tarkempien vastuualueiden laatimiselle.

Esitys uudeksi liitoksi PDF

Metalliliiton  toimisto-organisaatio

Liiton keskustoimiston toiminnot on jaettu edunvalvontaan ja sitä tukeviin toimintoihin. Eri toimintoja kutsutaan toiminta-alueiksi.

Metalliliiton liittohallituksen 22.8.2014 vahvistaman organisaation mukaan liiton keskustoimistossa on viisi toiminta-aluetta ja niissä seitsemän yksikköä. Kuudes toiminta-alue on Murikka-opisto.
 

Edunvalvonta

Edunvalvonnan toiminta-alue

Tehtävänä on liiton eri sopimusalojen työ- ja palkkaehtojen sekä työolojen parantaminen ja sosiaalista turvallisuutta koskevan edunvalvonnan kehittäminen.

Toiminta-alueella valmistellaan sopimus-, työsuojelu- ja lainsäädäntötoimintaa koskevat esitykset ja se vastaa niiden kehittämisestä ja täytäntöönpanosta.

Edunvalvonnan toiminta-alue vastaa lisäksi

 • neuvottelujärjestelmän toimintaan ja työrauhaan kuuluvista asioista
 • työpaikkojen työsuojelutoiminnan, työympäristön, työterveyshuollon, sosiaaliturvan ja ympäristönsuojelun edistämisestä
 • työsuhteeseen, työoikeuteen ja oikeusturvaan liittyvien erimielisyyksien hoidosta ja palkkaturva-asioista
 • tuottavuuden, työelämän ja palkkaustekniikan kehittämisestä
 • ammatillisen kehityksen ja edunvalvonnan mahdollisuuksista
 • tehtäviinsä liittyvien kansainvälisten asioiden hoidosta
 • erityisalojen toiminnasta.

Sopimusyksikkö

Tehtävänä on eri sopimusalojen edunvalvonta sekä sopimustoiminnan kehittäminen, neuvottelujärjestelmän toiminta ja työrauhaan liittyvät asiat, palkkaustekniikka, tuottavuuden kehittäminen, ammatillinen edunvalvonta sekä kansainväliset yhteydet.

Työympäristöyksikkö

Tehtävänä on työehtosopimusten, työsuojelusopimusten, työsuojelulainsäädännön, sosiaaliturvan, ympäristönsuojelun ja työolojen edunvalvonta ja kehittäminen sekä viranomaisyhteistyö ja kansainväliset yhteydet.

Oikeudellinen yksikkö

Tehtävänä ovat työsuhteeseen, työoikeuteen ja sosiaalioikeuteen liittyvien asioiden edunvalvonta ja sen kehittäminen, oikeudelliset palvelut ja palkkaturva-asiat.

Tutkimusyksikkö

Tehtävänä on tuottaa liitolle ja hallintoelimille tietoa taloudellisesta kehityksestä sekä metalli- ja elektroniikkateollisuudesta ja alan yrityksistä. Yksikkö seuraa työn sisältöjen ja työorganisaatioiden kehitystä, avustaa yritysten muutostilanteissa, osallistuu Euroopan integraation edellyttämään edunvalvontaan ja tuottaa tilastoja edunvalvonnan tueksi.

Kansainvälinen yksikkö

Tehtävänä on kehittää, suunnitella ja koordinoida liiton kansainvälistä toimintaa.

Yksikkö suunnittelee ja koordinoi Euroopan integraatioon liittyvää edunvalvontaa, valmistelee ja toteuttaa lähialueyhteistyötä , valmistelee ja koordinoi liiton solidaarisuustoimintaa, järjestää liiton kansainväliset tilaisuudet Suomessa sekä hoitaa liiton tulkkaus-, käännös- ja matkapalvelut.

Järjestötoiminnan toiminta-alue

Tehtävänä on kehittää liiton järjestö- ja edunvalvontaorganisaatiota.

Toiminta-alue vastaa

 • ammattiosastojen, työhuonekuntien ja työpaikkaorganisaatioiden toiminnasta
 • tasa-arvotoiminnasta
 • nuorisotoiminnasta
 • veteraanitoiminnasta
 • työttömien toiminnasta
 • ruotsinkielisestä toiminnasta
 • jäsenäänestyksistä
 • liittokokousvaaleista
 • aluetoimistoista
 • sääntöjen tulkinnoista
 • tehtäviensä kansainvälisistä asioista
 • hoitaa yhteistyösuhteita muihin järjestöihin.

Jäsenrekisteriyksikkö

Yksikkö hoitaa jäsenasioista sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Se ylläpitää ja kehittää liiton jäsen-, maksu-, tilittäjä-, aktiivi- ja tilaajarekistereitä sekä ammattiosasto-ohjelmaa.

Lisäksi yksikkö vastaa jäsenmaksutilitysten seurannasta, jäsenyyteen liittyvistä tulkinnoista sekä palvelee jäseniä jäsenasioissa.

Edunvalvontaa tukevat toiminnot

Koulutuksen toiminta-alue

Toiminta-alue tuottaa osaamista organisaatiossa toimivien jäsenten edunvalvonnan tarpeisiin yhdessä Murikka-opiston ja muiden toiminta-alueiden kanssa.

Lisäksi toiminta-alue

 • suunnittelee, toteuttaa ja kehittää opintotoimintaa osaamistarpeiden perusteella
 • kehittää koulutussopimusta
 • suunnittelee ja valmistaa opintomateriaalia alueelliseen ja paikalliseen koulutukseen
 • hoitaa tehtäviinsä liittyvät kansainväliset asiat

Hallinnon ja talouden toiminta-alue

Tehtävänä on liiton kokonaistoimintojen johto, suunnittelu ja kehittäminen, toimistopalvelujen kehittäminen, hallintoelinten kokousten valmistelu ja toteutus. Toiminta-alueen tehtävänä on turvata liiton maksuvalmius ja maksuliikenne sekä suunnitella liiton taloutta sekä vastata toimintavalmiusvarojen sijoituksesta. Lisäksi tehtävänä on yhteiskuntavaikuttaminen ja ulkoinen tiedotus.

Hallinto

 • vastaa kokous-, matka-, puhelinvaihde-, monistus-, postitus-,  arkisto-, varasto-  sekä lähettipalveluista
 • vastaa toimistokiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta
 • vastaa liiton atk-palveluista sekä henkilöstöpalveluista

Talous

 • seuraa kustannuskehitystä
 • hoitaa liiton omaisuutta
 • hoitaa liiton maksuliikenteen ja kirjanpidon

Viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden yksikkö

Tehtävänä on toteuttaa ja koordinoida liiton ulkoista viestintää.

Yksikkö hoitaa

 • yhteyksiä tiedotusvälineisiin
 • yhteiskuntavaikuttamista

Ahjon toimitus ja sisäinen viestintä

Tehtävänä on toimittaa liiton jäsenlehti Ahjo ja liiton verkkosivut.

Lisäksi toiminta-alue

 • hoitaa organisaation sisäistä tiedotusta
 • tuottaa liiton julkaisujen ulkoasut ja hoitaa kirjapainoyhteydet
 • hoitaa tehtäviinsä liittyvät kansainväliset asiat


Murikka-opisto