Metallityöväen Liitto

Muut sopimusalat - sopimusten pääkohdat

Auto- ja konealat                      

Palkankorotukset 1.3.2014

Auto- ja konekorjaamoala: henkilökohtaisten tuntipalkkojen korotus 13 senttiä/tunti ja kuukausipalkkoja 20 euroa/kuukausi. Korjaamotaulukoiden kantalukua korotetaan 13 senttiä suhteet säilyttäen.

Auto- ja konekaupan toimihenkilöt: henkilökohtaisten kuukausipalkkojen korotus 20 euroa/ kuukausi. Provisiopalkkaisilla auto- ja konemyyjillä yleiskorotus lisätään kiinteään palkanosaan. Toimihenkilötaulukoita korotetaan 20 euroa.

Lisiä korotetaan 1,1 prosenttia.

Muuta

Palveluvuosilisämääräykset: muutetaan kuten teknologiateollisuudessa.

Korvaava työ: lisätään työehtosopimukseen ohjeistus asiaa valmistelleen työryhmän esittämässä muodossa.

Koulutussopimus: työnantaja maksaa päivärahan ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen lähettämälleen työntekijälle.

Tilapäinen poissaolo: alan johtoryhmän jäsenelle oikeus osallistua johtoryhmän kokouksiin.

Lähiomainen: käsitettä laajennettiin.

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun ansionmenetyskorvaus: korotus 5 %.

* Sopimusosapuolia ovat Metalliliitto ja Autoalan keskusliitto. Jäseniä auto- ja konealojen ammattiosastoissa on runsaat 12 300.

 

Pelti- ja teollisuuseristysala

Palkankorotukset

1.3.2014: Yleiskorotus teknologiateollisuuden mukaisesti.

Työkohtaisiin taulukkopalkkoihin TVR 1:een 10 sentin korotus, muita korotetaan suhteet säilyttäen.

1.3.2015: Yleiskorotus teknologiateollisuuden mukaisesti.

Taulukoissa TVR 1:een 6 sentin korotus, muita korotetaan suhteet säilyttäen.

Lisät 1.3.2014

Iltavuorolisä 1 senttiä ja yövuoro 2 senttiä.

Muuta

Ylityölisän määräyksiin (10 §, mom. 5) lisättiin työajan tasaaminen.

Työkaluluettelo päivitettiin ajan tasalle.

Urakkahinnoittelu: sekä teollisuuserityksen että peltialan hinnoittelu selkeytettiin ja hintoja korotettiin.

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun ansionmenetyskorvaus: korotus 5 euroa joka portaalla.

Irtisanomissuojasopimus: työvoiman vähentämisjärjestyksen tekstiä tiukennettiin työntekijän eduksi.

Palkkarakenteen porrasväli: 1.3.2016 alkaen porrasväli 7,5 % välyksestä 7,75 % välykseen ja 1.3.2018 alkaen 8,00 % välykseen.

* Sopimusosapuolia ovat Metalliliitto ja Metalliteollisuuden harjoittajain liitto - MTHL:n työnantajat. Jäseniä alalla on noin 1 500.

 

Jalometalliala

Palkankorotukset

1.3.2014: Yleiskorotus 12 senttiä/tunti tai 20 euroa/kuukausi.

Vaativuusryhmäpalkat: jokaista lukua korotetaan 12 senttiä/tunti.

Lisät: 1,1 %

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun ansionmenetyskorvaus: korotus 5 %.

1.5.2015: Yleiskorotus 0,4 %.

Muuta

Irtisanomissuojasopimus: työvoiman vähentämisjärjestyksen tekstiä tiukennettiin työntekijän eduksi.

Sairauspoissaoloilmoitus: muutokset kuten teknologiateollisuuden sopimuksessa.

Jatkuvan neuvottelun periaate: Sopimusta ei erikseen irtisanota. Jos ei saavuteta neuvottelutulosta, niin sopimus päättyy 30.10.2014 tai 3 vuoden tarkastelun osalta 31.10.2015. Liittojen välinen jatkuvan neuvottelun työryhmä selvittää ja tekee tarvittaessa ehdotuksia työehtosopimuksen kehittämiseksi 31.5.2015 mennessä. 

* Sopimusosapuolina ovat Metalliliitto ja Kemianteollisuus ry. Alalla työskentelee noin 500 Metalliliiton jäsentä.

 

Tekninen huolto ja kunnossapito

Palkankorotukset

1.3.2014 yleiskorotus: palkkoja ja palkkataulukoita korotetaan 12 senttiä/tunti.

1.3.2015 yleiskorotus: palkkoja, palkkataulukoita ja euromääräisiä lisiä korotetaan 0,4 %.

Muuta

Työaika: sopimukseen lisättiin määräykset työaikapankista sekä työajasta kolmivuorotyössä.

Hälytysluontoinen työ ja varallaolo: tekstit uudistettiin.

* Sopimusosapuolia ovat Metalliliitto ja Palvelualojen työnantajat PALTA. Työehtosopimuksen piirissä on noin 1 000 Metalliliiton jäsentä.

 

Mekaaninen metsäteollisuus

Palkankorotukset

1.6.2014 yleiskorotus: 12 senttiä tunti tai 20 euroa kuukausi. Taulukoita korotetaan 12 senttiä/porras.

1.6.2015 yleiskorotus: 0,4 %

Vuorolisät 1.6.2014: iltavuoro 102, yövuoro 188, lauantaityö 173 senttiä tunti. Aseterahoja korotetaan 1,2 %.

Muuta

Keskimääräistä työaikaa koskevia määräyksiä muutettiin niin, että tilapäisyys rajattiin 52 viikkoon.

* Sopimusosapuolia ovat Metalliliitto, Sähköliitto ja Metsäteollisuus ry. Jäseniä alalla on noin 400

 

Puolustusministeriö

Palkkojen korotukset ja palkkamääräykset ovat teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mukaiset.

* Sopimusosapuolia ovat Metalliliitto ja Puolustusministeriö. Jäseniä alalla on noin 350. Jäsenet työskentelevät puolustusministeriön alaisilla työpaikoilla varikoilla, korjaamoissa ja laivastoasemilla.

 

Millog Oy:n yrityskohtainen tes

Palkkojen korotukset ovat teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mukaiset.

Työntekijöihin noudatetaan Metalliliiton ja Teknologiateollisuuden työehtosopimusta eräin yrityskohtaisin poikkeuksin.