Metallityöväen Liitto

Teknologiateollisuuden ja malmikaivosten sopimusten pääkohdat


 

Yhteisten tes-infojen aineisto sopimuksen sisällöstä PDF
 

Sopimuskausi

1.11.2013 – 31.10.2016

Palkankorotukset

Palkkaratkaisusta neuvotellaan aiemman käytännön mukaisesti paikallisesti 30.11.2013 mennessä ja mikäli niissä ei saavuteta ratkaisua, palkkoja korotetaan yleiskorotuksella seuraavasti

1.3.2014 yleiskorotus 12 senttiä/tunti tai 20 euroa/kuukausi

1.3.2015 yleiskorotus 0,4 prosenttia

Vuoden 2016 osalta keskusjärjestöt neuvottelevat 15.6.2015 mennessä.

Taulukkopalkat

Taulukkopalkoissa kulmalukua korotetaan suhteet säilyttäen 8 senttiä tai 14 euroa vuonna 2014 ja 7 senttiä tai 12 euroa vuonna 2015

Palkkataulukot 1.3.2014 alkaen

            snt/t    euroa/kk

TVR1    869   1515
TVR2    912   1591
TVR3    958   1670
TVR4  1006   1754
TVR5  1056   1841
TVR6  1109   1934
TVR7  1165   2030
TVR8  1223   2132
TVR9  1284   2238

Karkean ryhmittelyn työkohtaisten palkkojen ylä- ja alarajat 869 ja 1165 senttiä/tunti tai 1515 ja 2030 euroa/kuukausi

Lisät

Erillisiä lisiä korotetaan 1,1 prosenttia 1.3.2014
* Tilapäinen poikkeama työskentelyolosuhteissa 57 snt/t
* Poikkeuksellinen haitta tai hankaluus 43 snt/t 
* Vuorotyö, ilta- ja yötyö

  • iltavuoro 115 snt/t 
  • yövuoro 211 snt/t

* Keskeytymättömän ja jatkuvan vuorotyön lisä 211 snt/t

Luottamusmiehen ja valtuutetun ansiomenetyskorvauksia korotetaan 1.3.2014 lukien 5 prosenttia.

Tekstimuutokset

Sairausajan palkan maksaminen

Paikallisesti voidaan sopia, että enintään kolmen vuorokauden sairauspoissaolosta riittää työntekijän oma ilmoitus. Asiasta tulee sopia kirjallisesti työpaikalla pääluottamusmiehen kanssa. Menettelyä sovelletaan vain työntekijän omiin sairauspoissaoloihin.

Palvelusvuosilisän vaihtaminen vapaaseen

Työnantaja ja 58 vuotta täyttänyt työntekijä voivat vuosittain kirjallisesti sopia, että ansaittu palvelusvuosilisä tai sen osa vaihdetaan vastaavaan vapaaseen. Ajankohdasta ja menettelytavoista vapaan pitämisessä sopivat työntekijä ja työnantaja.

Työuran pidentäminen

Työnantaja ja 58 vuotta täyttänyt työntekijä käyvät keskustelun niistä mahdollisista toimenpiteistä, jotka tukevat ikääntyneen työntekijän työssä jatkamista.

Äitiys- ja isyysvapaa

Työntekijälle, jonka työsuhde on jatkunut vähintään kuusi kuukautta ennen isyysvapaan alkamista, maksetaan hänen isyysvapaansa ajalta keskituntiansion mukaista palkkaa enintään kuuden arkipäivän pituisen kalenterijakson työtuntijärjestelmän mukaisilta työpäiviltä.

Nykyisin isyysvapaan palkka maksetaan vain ensimmäisen isyysvapaajakson osalta

Työvoiman vähentämisjärjestys

Työnantajan on viimeksi irtisanottava tai lomautettava niitä työntekijöitä, jotka ovat yrityksen toiminnalle ammattitaitonsa sekä muiden kykyjensä kannalta tärkeitä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Lisäksi työnantajan tulee kiinnittää huomiota työsuhteen kestoaikaan ja työntekijän huoltovelvollisuuden määrään.

Vuokratyömääräykset

Vuokratyötä koskevat määräykset uudistettiin. Käyttäjäyrityksen on annettava tiedot noudatettavista keskeisistä työehdoista kirjallisesti vuokrayritykselle, jotta vuokratyöntekijän keskeiset työehdot voitaisiin määrittää käyttäjäyrityksessä sovellettavien periaatteiden mukaisesti.

Vuokratyövoiman käytön vuoksi ei saa lomauttaa tai irtisanoa omaa henkilöstöä ja keskeytettävä aloitetut lomautukset ennen kuin voi ottaa vuokrahenkilöitä. Vuokratyöntekijöitä voidaan edelleen käyttää, vaikka omia on lomautettuna töissä, joita ei käyttäjäyrityksessä normaalisti teetetä omalla henkilöstöllä.

Käyttäjäyritys ei saa tuotannollisten tai taloudellisten syiden tai toiminnan uudelleenjärjestelystä johtuneista syistä korvata omaa henkilöstöä vuokrahenkilöillä

Mikäli irtisanomisten jälkeen on kulunut vähemmän kuin 6 kuukautta voi työnantaja käyttää vuokratyövoimaa ainoastaan silloin, jos työnantajan toimintaedellytyksissä on tapahtunut ennakoimattomia muutoksia. Näistä muutoksista tulee antaa selvitys pääluottamusmiehelle.

Pääluottamusmies voi edustaa vuokratyöntekijöitä työsuhteeseen liittyvissä erimielisyysasioissa heidän niin halutessaan.

Työnantajan on edelleenkin ilmoitettava vuokratyövoiman käytöstä pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle.

Uudet määräykset ovat voimassa sopimuskauden loppuun. Niiden toimivuutta seurataan.

Liitot valmistelevat tiiviin oppaan vuokratyövoiman käytöstä.

Työryhmät

Seuraavat työryhmät perustettiin
- koulutustyöryhmä
- henkilöedustuksen toimivuus
- työpaikkakohtaiset kokeilut
- työehtojen määräytymisen järjestelmä
- työehtosopimuksen edustavuus
- palkkamääräyksien kehittäminen
- työaikakysymykset

Keskipalkka

Keskituntiansion korvaavan keskipalkan käyttöönotto selvitetään. Keskipalkalla maksettaisiin sairausajan palkka, arkipyhät, ylityön korotusosat, palvelusvuosilisä ja sunnuntailisä.

Mikäli käyttöönotosta päädytään esitykseen, päätöksen asiasta tekee Metalliliitossa syysvaltuusto vuonna 2014.

Työehtosopimuksen rakenne

Työehtosopimuksen rakennetta, kieliasua ja ulkoasua on uudistettu sisältöä muuttamatta. Sopimuksesta valmistetaan myös toimiva moderni verkkoversio.

Malmikaivosten työehtosopimus

Kaivoslisä 148 senttiä/tunti

Muutamien tekstitäsmennysten lisäksi perustetaan kehittämistyöryhmä alan sopimuksen kehittämiseksi.

Pääalan palkankorotukset ja tekstimuutokset tulevat myös kaivosalan sopimukseen.