Metallityöväen Liitto

Teollisuusliiton arvot

Arvot hyväksyttiin Metallityöväen liiton liittovaltuuston kokouksessa 15.5.2003.
Toiminta-ajatus kertoo miksi liitto on olemassa, miksi juuri meitä tarvitaan.
Toimintaa ohjaavista arvoista syntyy toimintaa ohjaava kehikko. Arvot ovat pysyviä, yhteisiä ja tunnustettuja.

Toiminta-ajatus

Yhteistoiminnan avulla Teollisuusliitto parantaa jäsentensä, heidän perheittensä ja kaikkien palkansaajien työ- ja palkkaehtoja, muuta toimeentuloa sekä turvallisuutta työelämässä ja yhteiskunnassa.


Toimintaa ohjaavat arvot

1. Jäsenlähtöisyys

Tavoitteemme perustuvat jäsenten kokemuksiin työstä, työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta sekä näistä kokemuksista nouseviin tarpeisiin ja tahtoon asioiden kehittämiseksi.

Jäsenten liikkeenä toimintamme perustuu korkeaan järjestäytymiseen, kaikilla tasoilla toimintakykyiseen organisaatioon sekä jäsenten aktiiviseen yhteistoimintaan.

2. Jatkuva kehitys

Liiton toiminnan jatkuva kehittäminen edellyttää, että tunnistamme jäsenten tarpeet, työelämän muutokset ja kehityksen sekä kulloinkin vallitsevan taloudellisen, yhteiskunnallisen ja poliittisen toimintaympäristön.

Liiton toimintaa kehittämällä ja uudistamalla tuotamme jäsenten hyvinvointia, turvallisuutta ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta edistäviä ratkaisuja myös tulevaisuudessa.

3. Avoimuus ja demokraattisuus

Avoimuus merkitsee rehellisyyttä ja keskinäistä luottamusta, avointa asioiden valmistelua, päätöksentekoa ja toteuttamista sekä erilaisten näkemysten huomioon ottamista ja yhteensovittamista. Luottamus merkitsee myös tehtyjen päätösten kunnioittamista ja yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin sitoutumista.

Demokraattisuus merkitsee, että turvaamme vaikutus-, kehittymis- ja toimintamahdollisuuden jokaiselle, joka liiton jäsenenä haluaa uudistaa ja kehittää itseään, työelämää, liittoa ja yhteiskuntaa.

Toimintaamme ohjaavat jäsenten vaaleissa valitsemien liittokokousedustajien sekä heidän valitsemiensa hallinnon jäsenten päätökset.

Ammattiosastojen toimintaa jäsenet ohjaavat osallistumalla yhteiseen toimintaan ja päätöksentekoon sekä valitsemalla osaston toimihenkilöt ja työpaikan luottamushenkilöt.

4. Oikeudenmukaisuus ja solidaarinen yhteisvastuu

Otamme ja kannamme vastuuta liiton jäsenten, heidän perheidensä ja osana SAK-laista ammattiyhdistysliikettä laajemminkin palkansaajien toimeentulosta ja yhteiskunnallisesta asemasta. Meille edunvalvonta on nimellispalkkaliikettä laajempaa työehtotoimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista.

Edistämme taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Haluamme kehittää yhteiskuntaa, jossa myös yritykset kantavat sosiaalisen vastuunsa.

Solidaarisuus merkitsee yhteistä vastuuta heikoimman aseman puolustamiseksi ja parantamiseksi. Yhteisvastuu merkitsee myös vastuuta ympäristöstä, tulevaisuudesta ja elämän edellytysten jatkumisesta maapallolla. Suvaitsevaisuus on kulttuurieroista riippumatonta tasavertaisuutta.

Osana kansainvälistä ammattiyhdistysliikettä toimimme maailmanlaajuisesti työntekijöiden aseman ja oikeuksien parantamiseksi. Osallistumme aktiivisesti ja aloitteellisesti kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen toimintaan ja pyrimme vaikuttamaan oikeudenmukaisten eurooppalaisten sopimusjärjestelmien kehittämiseen.

5. Tasa-arvo

Tasa-arvo merkitsee meille taloudellista, sosiaalista, kansainvälistä sekä ihmisen sukupuoleen, ikään ja rotuun liittyvää samanarvoisuutta.

Tasa-arvo merkitsee myös työnantajan ja työntekijän tasavertaista neuvottelu- ja sopimistilannetta, johon sisältyy työntekijöiden mahdollisuus osallistua omaa työtään koskevaan päätöksentekoon, työn sisältöjen kehittämiseen sekä tasavertaiseen vuoropuheluun ja yhteistoimintaan työelämässä. Hyvään työympäristöön kuuluu tasa-arvo.

Edistämme tasa-arvoa omassa toiminnassamme sekä tavoitteissamme työelämän ja koko yhteiskunnan kehittämiseksi.

6. Työ ja hyvinvointi

Toimintamme perustavoitteisiin kuuluu, että jokaisella on mahdollisuus työhön. Jäsenten ja jäsenperheiden hyvinvointi perustuu työnteon kautta saatavalle toimeentulolle. Hyvinvointiyhteiskunnan tuottamiin yleisiin oikeuksiin ja palveluihin nähden kansalaiset ovat tasa-vertaisessa asemassa.

Sitoudumme kestävän sosiaalisen, taloudellisen, eettisen ja ympäristön kehityksen periaatteisiin. Perustan luo osaamiseen perustuva, työllisyyden turvaava jatkuva talouskasvu.

Metallialan korkea työllisyys, ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö ja alan yritysten jatkuva kehittäminen on koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin kulmakivi. Hyvinvointiyhteiskunnassa myös politiikalla on keskeinen sija talousjärjestelmän toiminnassa.

Edistämme jäsentemme ammatillista kehittymistä ja elinikäistä oppimista työssään.

7. Itsenäisyys ja yhteistyökyky

Olemme itsenäisiä ja yhteistyökykyisiä ammattiyhdistysliikkeessä ja suhteessa työnantajiin, valtiovaltaan ja poliittisiin puolueisiin.