Metallityöväen Liitto

Sopimuksen pääkohdat

Valtakunnansovittelija antoi sunnuntaina 23.10.2011 teknologiateollisuuden lakkoon sovintoesityksen. Metalliliiton liittovaltuusto hyväksyi sen maanantaina 24.10.

Sovintoesitykseen sisältyvät palkkojen korotukset sekä luottamusmiesten työstä vapautuksen lisääminen.

- Metalliliiton ja Teknologiateollisuuden yhteisten tes-tiedotustilaisuuksien kalvot (teknologiateollisuus).
- Sopimus kokonaisuudessaan PDF
 

Sopimuskausi 1.10.2011–31.10.2013

Palkkojen korotukset 2011

1) Korotuksista ja ajankohdasta neuvotellaan paikallisesti tarkoituksena löytää työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Asiasta on sovittava pääluottamusmiehen kanssa kirjallisesti 15.12.2011 mennessä.

2) Jos paikallisesti ei sovita, korotetaan palkkoja 1.10.2011

 • 1,6 % yleiskorotus
 • 0,8 % paikallinen erä, jonka kohdentamisesta neuvotellaan ja sovitaan pääluottamusmiehen kanssa
 • jos paikallisen erän käytöstä ei sovita, voidaan pyytää liittojen apua, ja jos näinkään ei sovita maksetaan se yleiskorotuksena kaikille

Palkkataulukkoja korotetaan 2,4 %

Lisiä korotetaan 2,4 %

Kertaerä 150 euroa maksetaan vuoden 2012 alussa niille, joiden yhtäjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.10.2011 ja on voimassa kertaerän maksupäivänä. Osa-aikaiselle erä lasketaan sovitun ja täyden työajan suhteessa. Kertaerän maksamista voidaan sopia paikallisesti toisinkin.

Kuntakalleusluokka

II paikkakuntakalleusluokka poistuu 1.1.2012 ja noudatetaan I kalleusluokkaa. Tämä merkitsee 1,18 %:n korotusta II pkl:n taulukkopalkkoihin.

Vuosi 2012

1) Korotuksista ja ajankohdasta neuvotellaan paikallisesti tarkoituksena löytää työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Asiasta on sovittava pääluottamusmiehen kanssa kirjallisesti 31.10.2012 mennessä.

2) Jos paikallisesti ei sovita, korotetaan palkkoja 1.11.2012

 • 1,3 % yleiskorotus
 • 0,6 % paikallinen erä
 • jos paikallisen erän käytöstä ei sovita, voidaan pyytää liittojen apua, ja jos näinkään ei sovita maksetaan se yleiskorotuksena kaikille

Palkkataulukkoa korotetaan 1,9 %

Lisiä korotetaan 1,9 %

Muuta

Luottamusmiehen vapautus työstä

Säännöllisen vapautuksen määrää neljän viikon jaksoissa nostettiin 1–8 tuntia. Vapautukseen vaikuttavat työntekijämäärät pysyvät ennallaan. Uudet tuntimäärät ovat 5, 17, 36, 60, 84, 100 ja 148 sekä kokonaan vapautettu.

Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä määrääviä kertoimia korotettiin 5 %:lla.

Kouluttautumisvapaa

Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan otetaan maan hallituksen kirjaus tavoitteesta työnantajien kannustamiseksi lisäämään osaamista ja tuottavuutta edistävää koulutusta. Hallitus aloittaa valmistelun koulutus- ja hyvinvointivähennyksen käyttöönottamiseksi yritysverotuksessa erityisellä verovähennyksellä.
Kirjauksessa mainitaan työntekijän osallistuminen työnantajan määräämällä tavalla vuosittain kolmen päivän ajan henkilöstön osaamista lisäävään koulutukseen. Yli 55-vuotiaiden kohdalla päiviä voidaan käyttää myös työkyvyn edistämiseen ja työhyvinvoinnin parantamiseen.

Uudesta järjestelmästä valmistellaan kolmikantaisesti esitys 31.5.2012 mennessä ja se otetaan käyttöön 1.1.2013.

Yritysten henkilöstösuunnitelmia tarkistetaan siten, että niissä mahdollistetaan tämä järjestely.

Tekstimuutokset

Työehtosopimusneuvotteluissa Teknologiateollisuus ry:n kesken on sovittu lisäksi seuraavista muutoksista työehtosopimuksen teksteihin.

13 § Työajan tasaaminen

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia tasaamisvapaan siirtämisestä annettavaksi viimeistään seuraavan vuoden loppuun (aiemmin kesäkuun loppuun) mennessä.

14 § Tes-ylityö

Ns. tes-ylityön hyväksyttäviin poissaoloihin lisättiin lapsen sairaudesta johtuva palkallinen poissaolo sekä ammatillinen tai hyväksytty ay-koulutus.

14 § 8. momentti
Määräyksiin, jolloin viikkovapaan ei katsota toteutuvan, lisättiin työantajan määräämä koulutus tai työnantajan määräyksestä tehty matka.

16 § Matkakustannukset

Matkakustannuksissa työnantaja ja työntekijä voivat sopia työntekijän oman auton käytöstä ja siitä maksettavasta korvauksesta ennen matkaa. Lisäkorvausta saa työnantajan kanssa sovitusta muiden henkilöiden tai tavaran kuljetuksesta.

Korvauksen määrä on Verohallituksen verovapaaksi vahvistama.

16 § Työskentely varsinaisen työpaikan ulkopuolella

Asuntoa koskevia määräyksiä muutettiin niin, että asumistilaa tulee olla majoitettavaa työntekijää kohti vähintään 10 neliötä (aiemmin kirjaus oli 10 kuutiometriä). Huoneeseen majoitetaan komennuspaikkakunnan olosuhteet huomioon ottaen enintään yksi henkilö.

Jos komennus samassa kohteessa kestää enintään viikon, voidaan samaan huoneeseen majoittaa kaksi henkilöä. Asumistilaa on silloin oltava vähintään 13 neliötä.

18 § Liiton hallintoon kuuluvat

Metalliliiton liittotoimikuntaan, liittovaltuustoon tai liittokokoukseen valitulla on oikeus saada vapautusta työstään osallistuakseen kokouksiin.

20 § Isyysvapaa

Isyysvapaan ajalta maksetaan keskituntiansion mukaista palkkaa enintään 6 arkipäivän pituisen kalenteriajanjakson työtuntijärjestelmän mukaisilta työpäiviltä. Työsuhteen on tullut kestää vähintään kuusi kuukautta ennen isyysvapaan alkamista.

29 § Ulkopuolisen työvoiman käyttö

Jos ulkopuolista työvoimaa käytettäessä syntyy perusteltu epäilys, että tilaajan sopimuspuoli ei hoida lakisääteisiä tai työehtosopimuksen mukaisia velvoitteita, tulee tilaajan yhdessä pääluottamusmiehen kanssa arvioida asiaa ja tarpeellisten tietojen hankkimista ja ryhtyä toimiin selvitysten hankkimiseksi. Tilaajan pääluottamusmiehellä on oikeus perehtyä näihin selvityksiin.

Alihankinta- ja vuokratyösopimuksiin voidaan ottaa ehto, jonka mukaan tilaajalla on oikeus velvoittaa sopimuspuolensa luotettavan selvityksen antamiseen.

Luottamusmiessopimus

Pääluottamusmiehen varamiehen irtisanominen tai lomauttaminen ei saa perustua luottamusmiestehtävään silloin, kun hän ei toimi sijaisena tai hänellä ei ole luottamusmiehen asemaa. Työnantajan tulee ilman eri vaatimusta osoittaa toimen johtuneen muusta.

Sama määräys koskee myös työsuojeluvaravaltuutettua.

Työryhmiä

Liitot asettavat muun muassa seuraavat työryhmät

 • alan kehittämistyöryhmä
 • työpaikkakohtaisia kokeiluja seuraava työryhmä
 • ulkomaisen työvoiman käyttöä selvittävä työryhmä, mm. lähetettyjen työntekijöiden vähimmäistyöehtojen määräytyminen
 • huolto- ja kunnossapitotyöryhmä selvittää näihin liittyviä erityistarpeita etenkin tilanteissa, joissa työntekemispaikat vaihtuvat jatkuvasti
 • vuokratyövoiman käyttö; mm. vuokratyödirektiivin sovittaminen kansallisesti
 • palkkamääräysten uudistaminen ja palkkarakenteen ylläpito
 • työaikamääräysten ja työaikajärjestelyjen selvittäminen
 • malmikaivosten työehtosopimuksen kehittäminen
 • työhyvinvointi ja työkyvyn ylläpitäminen
 • ikääntyvien työntekijöiden työhyvinvointi ja työurat

Valtion toimenpiteet

Mikäli keskusjärjestöjen 13.10.2011 allekirjoittama raamisopimus toteutuu, tulee hallitus omalla paketillaan mukaan. Sen myötä muun muassa

 • Lomakorvauksen jaksotus poistuu.
 • Sovitellun työttömyyspäivärahan työaikaraja nostetaan 75 prosentista 80 prosenttiin.
 • Isyysvapaa pitenee kahdella viikolla. Isyysvapaa voidaan käyttää joustavasti, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.
 • Työeläkemaksujen noususta kompensoidaan 0,2 prosenttiyksikön suuruinen osuus alentamalla ansioverotusta
 • Yhteisöveroa alennetaan lisää 0,5 prosenttiyksikköä.

Raamin kattavuus

Keskusjärjestöt arvioivat sopimansa raamin toteutumista 25.11.2011 sen mukaan, miten kattavasti eri aloilla on solmittu sen mukaisia työehtosopimuksia.

Jos kattavuutta ei ole riittävästi, liitot arvioivat irtisanoutuvatko ne sopimuksesta 31.8.2012. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä 31.3.2012 mennessä.

Jos taloudellisessa kehityksessä tapahtuu merkittäviä poikkeamia suuntaan tai toiseen, osapuolet arvioivat tilannetta. Mikäli liitot eivät pääse arviosta yksimielisyyteen, voidaan sopimus irtisanoa 31.8.2012 niin että se päättyy 31.10.2012.