Metallityöväen Liitto

Nostoapuvälineiden tarkastusvärit

Nostotyöt ovat korkean riskin töitä. Liikuteltavat massat ovat yleensä suuria lisäten onnettomuuksista aiheutuneita vahinkoja. Vuosittain nosturit ja nostoapuvälineet aiheuttavat noin 600 tapaturmaa. Joka kolmas tapaturma johtaa yli kahden viikon sairauslomaan.

Nostotyössä tulee aina huomioida oikeat työtavat ja työvälineet. Hyvään suunnitteluun kuuluu, että nostoapuvälineet tarkastetaan säännöllisesti. Lainsäädäntö edellyttää, että apuvälineet tarkastetaan vuoden väliajoin. Jokaiseen apuvälineeseen on syytä tehdä tarkastusta osoittava merkintä.

Työturvallisuuskeskuksen Metallialan työalatoimikunta suosittelee nostoapuvälineiden tarkastusvärien käyttöä työpaikoilla seuraavan taulukon mukaisesti. Yhtenäisillä väreillä voidaan vähentää epäselvyyksiä eri työpaikkojen välillä.


Vuonna 2018 tarkastusvärien kierto alkaa jälleen alusta. Toisin sanoen vuoden 2018 tarkastusväri on oranssi. Tarkastusvärejä käytetään myös mittausvälineiden kalibroinnissa.

Nostoapuvälineellä tarkoitetaan komponenttia tai laitetta, jota ei ole pysyvästi kiinnitetty nostolaitteeseen ja jota käytetään nostolaitteen ja taakan välissä tai joka on kiinnitetty kuormaan, jotta siihen voidaan tarttua.

Lainsäädäntö edellyttää nostoapuvälineiden tarkastusta. Suositeltavaa on tehdä tarkastus vuoden väliajoin. Käytön rasittavuuden perusteella tarkastusväliä voidaan pidentää tai lyhentää kohtuullisissa rajoissa.
Tarkastukset voi tehdä työnantajan palveluksessa oleva tai ulkopuolinen henkilö. Tarkastajan on oltava riittävästi perehtynyt tarkastamiseen, apuvälineiden rakenteeseen ja käyttöön. Tarkastuksissa otetaan huomioon valmistajan ohjeet. Tarkastus tehdään yleensä silmämääräisesti arvioiden kulumisen, muodonmuutosten ja vaurioiden vaikutusta käyttöturvallisuuteen.

Tarkastukset kirjataan sopivalla tavalla, joko pöytäkirjaan, kortistoon tai rekisteriin. Kirjauksessa tulee ilmetä tiedot tarkastusajankohdasta, havaituista vioista ja puutteista sekä tehdyistä korjauksista. Apuvälineeseen tehtävällä merkinnällä vältetään tarkastamattomien välineiden käyttöä. Samalla voidaan valvoa tarkastusvelvoitteen toteutumista.

Ennen uuden nostoapuvälineen käyttöönottoa on todettava, että se on vaatimusten mukainen ja käyttötarkoitukseen sopiva. Käyttäjien on lisäksi tarkastettava päivittäin jatkuvassa käytössä olevat apuvälineet.

Apuvälineiden toimittajalta on aina saatava suomenkieliset ja tarvittaessa ruotsinkieliset käyttö- ja kunnossapito-ohjeet.

Nostotöiden vaarojen hallinta on kokonaisuus, jossa ei saa olla heikkoa lenkkiä!

 Nostoihin liittyvää lainsäädäntöä

  • Työturvallisuuslaki (738/2002)
  • Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008)
  • Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008)
  • Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta (205/2009)
  • Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta (633/2004)

Lisätietoja apuvälineiden tarkastuksesta ja merkinnästä saa Teollisuusliiton työympäristöyksiköstä, puhelin 020 77 4001.