Metallityöväen Liitto

Lepitusettepanek kiideti heaks - streik lõpeb
 

(24.10.2011)

Metallitöötajate liit, Ametiühinguliit Pro ja tööandjate Tehnoloogiatööstuse liit on vastu võtnud riikliku lepitaja lepitusettepaneku valdkonna töötingimusi puudutavas vaidluses. Möödunud reedel alanud streik lõpeb. Tööle naastakse võimalikult kiiresti. Ka ületöökeeld tehnoloogiatööstuses ei ole enam jõus. Ületöökeeld on tühistatud ka plekitööstuses.

Metalliliidu volikogu kiitis oma koosolekul heaks riikliku lepitaja pühapäeval tehtud lepitusettepaneku. Otsus volikogus sündis nii, et keegi ei nõudnud lepitusettepaneku tagasilükkamist. Kolmele lepingut kritiseerinud volinikule jäeti siiski võimalus jääda volikogu otsuse suhtes eriarvamusele. Metalliliidu suur kollektiivlepingu läbirääkimistoimkond ja liidutoimkond (liittotoimikunta) tegid üksmeelse otsuse lepitusettepanek heaks kiita.

Palku tõstetakse oktoobri alguses, millest 1,6 protsenti moodustab üldine palgatõus ning 0,8 protsenti kohalik palgaosa. Kui kohaliku individuaalse palgaosa suuruses ei jõuta kohalikul tasandil kokkuleppele, makstakse seda kõikidele üldise palgatõusuna. Palgaastmeid ja erilisade osa tõstetakse samuti 2,4 protsendi võrra. Ühekordse väljamaksena makstakse aasta alguses 150 eurot. Lisaks kaob järgmise aasta algusest metalli palga-astmetest II paikkonna kalliduse kategooria.

2012. aasta novembris toimuva üldise palgatõusu osa on 1,3 protsenti ja 0,6 protsenti on kohaliku individuaalse palgatõusu osa, kusjuures viimase osas kokkuleppe mittesaavutamisel toimitakse samamoodi kui sügisese palgatõusu puhul. Palga-astmeid ja erinevaid lisatasusid tõstetakse 1,9 protsendi võrra.

Metalliliidu ja Tehnoloogiatööstuse liidu vahelistel läbirääkimistel lepiti lisaks keskorganisatsioonide raamidele kokku kollektiivlepingus tehtavates tekstimuudatustes. Muutused täpsustavad muuhulgas määrusi, mis puudutavad töötamist väljaspool tegelikku töökohta, isaduspuhkust ja väljastpoolt tuleva tööjõu kasutamist.

Keskorganisatsiooni raamistikus kokku lepituna on võimalus tööandja poolt määrata aeg kolmepäevaseks oskusi lihvivaks koolituseks ja üle 55-aastasi puudutavalt võimalused nii töövõime parandamiseks kui ka tööheaolu edendamise meetmete kasutamiseks