Metallityöväen Liitto

Julkaisut ja erillisraportit


Tulevaisuus on tänään - Metalliliiton teollisuuspoliittinen ohjelma

Metallityöväen liitto tuo esille niitä keinoja, joilla teollisuuden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä voidaan vahvistaa Suomessa sekä tarjota ihmisille työtä, toimeentuloa ja hyvinvointia.
PDF

Jukka Saviluoto: Jäsenen asialla

Metalliliiton jäsenet ovat liittoon tyytyväisempiä kuin neljä vuotta sitten, kertoo liiton  jäsentutkimus. Jäsenkysely tehtiin nyt kahdeksannen kerran.
Metallityöväen liiton jäsenkyselyn 2015 perusraportti PDF

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2015

Kesäkuussa 2015 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry sopivat neuvotteluissaan työmarkkinakeskusjärjestöjen 15.6.2015 sopiman työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson mukaiset palkkaratkaisun kustannusvaikutukset sekä toteutusajankohdan.

Palkkaratkaisussa oli päämääränä, että työpaikoilla keskusteltaisiin talous-, tilauskanta- ja työllisyyskehityksestä sekä palkanmuodostuksen kannustavuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Näiden keskustelujen pohjalta oli tarkoitus tehdä työpaikan tarpeita vastaava paikallinen palkkaratkaisu. Paikallisessa palkkaratkaisussa oli mahdollista sopia palkankorotuksen suuruus, toteutustapa sekä ajankohta. Tämä sopimus tuli tehdä pääluottamusmiehen kanssa viimeistään 30.9.2015.

Raportti palkankorotusten toteutumisesta syksyllä 2015 PDF

Marjo Nurmi: Asiantuntijuutta ja identiteetipääomaa - raportti Murikan kolmen kuukauden kurssin vaikuttavuudesta

Kyselytutkimukseen vastasi lähes sata Muutoksen eväät -kurssin vuosina 1998–2013 käynyttä. Opiskelun vaikutuksia arvioidaan suhteessa työpaikkaan, järjestö- ja yhteiskunnalliseen toimintaan, oppimistaitoihin, yksilöllisiin hyvinvointikokemuksiin ja perhesuhteisiin.
Raportti Asiantuntijuutta ja identiteettipääomaa PDF


Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2014

Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry allekirjoittivat lokakuussa 2013 työehtosopimuksen, joka on työmarkkinakeskusjärjestöjen 30.8.2013 allekirjoittaman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen. Sopimuksessa määriteltiin palkankorotukset vuosille 2014 ja 2015.Tämä sopimus tuli tehdä pääluottamusmiehen kanssa viimeistään 30.10.2014. 

Ellei palkankorotuksista tehty paikallista sopimusta, korotettiin palkkoja yleiskorotuksena 0,4 prosenttia 1.3.2015 tai sitä lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta (perälauta).

Raportti palkankorotusten toteutumisesta vuonna 2014 PDF

Kaivostoiminnan taloudellisten hyötyjen ja ympäristöhaittojen rahamääräinen arvottaminen

Pellervon taloustutkimus (PTT) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) johtamassa hankkeessa selvitettiin kaivosten yhteiskunnalle aiheuttamia hyötyjä ja haittoja. Tutkimuksessa verrattiin kaivoksista koituvia palkkahyötyjä kaivosten haittoihin matkailualan, ilmapäästöjen ja vesistöjen näkökulmasta. Metalliliitto osallistui tutkimukseen yhtenä rahoittajista ja osallistumalla hankeen ohjausryhmän toimintaan.

Tutkimuksen mukaan kaivostoiminnan hyödyt ovat pääosin kaivosten haittoja suuremmat. Tosin Kuusamoon suunnitellun Juomasuon kultakaivoksen kohdalla kaivos johtaisi myös merkittävään matkailualan työllisyyden vähenemiseen, jolloin haitat ja hyödyt olisivat suunnilleen samaa kokokoisia. Muissa tarkastelluissa kaivoksissa hyödyt ovat haittoja suuremmat.

Kaivostoiminnan hyödyt korostuvat niissä tapauksissa, joissa kaivoksen käyttöikä on pitkä. Tällöin palkkakertymät nousevat usein miljardeihin euroihin. Kaivostoiminnan haittojen kurissa pitämiseksi on tärkeää, että kaivoksilla ei tapahdu ympäristöonnettomuuksia. Jo yksittäinenkin ympäristöonnettomuus saattaa aiheuttaa yhteiskunnalle ainakin kymmenien miljoonien haitan.

Linkki julkaisuun

Jouko Reijonen: Säätyrajoja ja luottamuspulaa

Yritysten kehittämishankkeet aloitettiin Murikka-opistossa 1980-luvun lopulla. Ne olivat hankkeita, joihin osallistuivat sekä työnantajapuolen ja työntekijöiden edustajat. Kursseilla opettajana toiminut Jouko Reijonen kuvaa kurssien sisältöjä ja keskusteluja kirjassaan Säätyrajoja ja luottamuspulaa.
PDF

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2013

Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry allekirjoittivat lokakuussa 2013 työehtosopimuksen, joka on työmarkkinakeskusjärjestöjen 30.8.2013 allekirjoittaman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen. Sopimuksessa määriteltiin palkankorotukset vuosille 2014 ja 2015.
Raportti vuoden 2013 työehtosopimusratkaisun palkankorotusten toteutumisesta PDF

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012

Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011 työehtosopimuksen, jossa määriteltiin vuosien 2011 ja 2012 palkantarkastukset. Palkankorotukset tuli neuvotella ensisijaisesti paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa. Mikäli paikallista ratkaisua ei saavutettu, palkkoja korotettiin 1,3 prosentin suuruisella yleiskorotuksella ja 0,6 prosentin suuruisella erällä kohdistettuna henkilökohtaisiin korotuksiin. Jos erän käytöstä ei näinkään sovittu, toteutettiin palkankorotus 1,9 prosentin yleiskorotuksena.
Raportti palkankorotusten toteutumisesta vuonna 2012 PDF

Kari Kinnunen: Pirstaleisuutta ja eriarvoisuutta - Saksan työelämän kehityssuuntia

Metallityöväen liitto ja ammattiliitto Pro halusivat kurkistaa Saksan myönteisten makrotaloudellisten lukujen taakse. Kari Kinnusen raportin "Pirstaleisuutta ja eriarvoisuutta, Saksan työelämän kehityssuuntia" perusteella liitot voivat todeta, että Saksan tie ei ole Suomen tie.
Raportti PDF

Jukka Saviluoto: Peli kovenee, odotukset kasvavat

Metallityöväen liiton jäsenkyselyn 2011 perusraportti. Jäsenkysely tehtiin nyt seitsemännen kerran.
Perusraportti PDF

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011 työehtosopimuksen, jossa palkankorotukset ensisijaisesti neuvotellaan paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa. Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita olivat palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimuksessa oli kuitenkin selkeä perälauta, joka oli suosituin korotusvaihtoehto.
Raportti palkankorotusten toteutumisesta PDF

Palkankorotuksen toteutuminen vuonna 2009

Metallityöväen liitto ry ja Teknologiateollisuus ry solmivat syyskuussa 2009 työehtosopimuksen, jossa sovittu palkankorotus voitiin työpaikkakohtaisesti sopia toteutettavaksi vaihtoehtoisilla tavoilla. Työpaikalla voitiin myös sopia luottamusmiehen tai työntekijöiden edustajan kanssa palkankorotuksen siirtämisestä tai korotuksesta luopumisesta osittain tai kokonaan.
Raportti palkankorotuksen toteutumisesta työpaikoilla PDF

TRIO-hankkeen loppuraportti

TRIO-toimenpideohjelma toteutettiin vuosina 2004-2009. TRIO oli kansallinen metalliteollisuudelle suunnattu ohjelma, jonka tavoitteena oli yritysten ja niiden verkostojen kilpailukyvyn parantaminen.

TRIO-hankkeen loppuraportti PDF
TRIO-hankkeen loppuarvio PDF

Jouko Reijonen: Kehityskeskustelut metalliteollisuudessa

Yhä useammissa metalliyrityksissä on viimeisen vuosikymmenen aikana ryhdytty suunnittelemaan koko henkilöstön kehittämistä. Yhtenä keinona on ryhdytty käymään kehityskeskusteluja työntekijöiden kanssa. Raportissa pyritään selvittämään minkälaiset kulttuuriset rakenteet edistävät tai estävät kehityskeskustelujen onnistumista työntekijäammateissa.
Tutkimusraportti 15.6.2009 PDF

Paula Koskinen: Metallin palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät työntekijän silmin

Raportissa tarkastellaan metallin palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien toimivuutta sekä tasa-arvovaikutuksia tehtyjen haastattelujen pohjalta.
Tutkimusraportti helmikuu 2009 PDF

Raportti työpaikkakohtaisesta palkkaerästä

Metallityöväen Liiton tutkimustoiminta teki metallin pääalan pääluottamusmiehille ja työpaikkojen yhteyshenkilöille vuonna 2008 kyselyn, jolla selvitettiin työpaikkakohtaisen erän soveltamisen toteutumista metalliteollisuuden työpaikoilla. Raportin kuvioissa esitetään myös vuoden 2007 kyselyn tulokset niistä kysymyksistä, jotka olivat vertailukelpoisia.
Tutkimusraportti (pääala) 26.2.2009 PDF
Vuonna 2008 myös peltialan pääluottamusmiehille tehtiin kysely työpaikkakohtaisen erän toteutumisesta.
Tutkimusraportti (peltiala) 26.2.2009 PDF

Kari Sairo: Metallityöläinen; Metallityöväen Liiton jäsenkyselyn 2007 perusraportti

Metallityöväen liiton jäsenkysely tehtiin nyt kuudennen kerran. Perusraportti tarkastelee jäsenten elin- ja työolosuhteiden kehittymistä ja odotuksia liitolta.
Perusraportti 8.2.2008 PDF

Veli-Matti Kauppinen: Erillisraportti metallityöntekijäin koulutuksesta.

Raportti selvittää, kuinka Metalliliiton jäsenet pääsevät osallistumaan työnantajan kustantamaan koulutukseen. (8.2.2008) PDF

Raportti työpaikkakohtaisesta palkkaerästä

Metallityöväen Liiton tutkimustoiminta teki vuonna 2007 pääluottamusmiehille ja työpaikkojen yhteyshenkilöille  kyselyn, jolla selvitettiin työpaikkakohtaisen erän soveltamisen toteutumista metalliteollisuuden työpaikoilla.
Tutkimusraportti 25.1.2008 PDF

Pääluottamusmiesten kokemuksia luottamustehtävästä

Metalliliiton kevään 2006 työllisyystiedustelun yhteydessä pääluottamusmiehiltä kysyttiin kokemuksia ja mielipiteitä luottamustehtävän hoidosta. Tiedusteluun vastasi 795 pääluottamusmiestä.
Tutkimusraportti 28.9.2006 PDF

Metallimies ja -nainen

SAK:n vuonna 2005 teettämän järjestötutkimuksen aineistosta on Metalliliiton tutkija Veli-Matti Kauppinen työstänyt Metalliliiton jäseniä koskevan tutkimusraportin.
Tutkimus selvittää jäsenistön rakennetta, vastaajien asemaa työssä ja käsityksiä työelämästä sekä vastaajien suhdetta ammattiyhdistysliikkeeseen.
PDF

Ammattitutkinto parantaa työsuhdeturvaa. Jorma Antila, huhtikuu 2005

Selvitys hissiasentajan ammattitukinnon suorittamisen merkityksestä hissiasentajan ammattitutkintotoimikunnan toimeksiannosta.  PDF

Metalliliiton jäsentyytyväisyystutkimus 2004

Kysely toteuttiin lokakuun 2004 aikana. Tutkijat Jorma Antila ja Veli-Matti Kauppinen
Tutkimusraportti PDF

Sopimuksen mukaan ja muutenkin. Veikko Lehtonen ja Jorma Antila, huhtikuu 2004

Veikko Lehtonen analysoi metallin palkkarakennetta ja palkkojen kehitystä tilastojen valossa ja Jorma Antila analysoi metallin palkkajärjestelmän toimivuutta työpaikkahaastattelujen pohjalta. PDF

Hyvä mieli työhön lähtevällä? Raportti metallityöläisten työtyytyväisyydestä. Veikko Lehtonen, elokuu 2003

Jäsenkyselyn tuloksista tehty raportti tarkastelee Metalliliiton jäsenten työtyytyväisyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. PDF

Metallityöläinen 2002. Metallityöväen Liiton jäsenkyselyn 2002 perusraportti. Veikko Lehtonen, marraskuu 2002

Keväällä 2002 tehdyn jäsenkyselyn perusraportti rakentaa yleiskuvan tuloksista sekä esittelee vuodesta 1979 tehtyjen kyselyjen tuloksissa tapahtuneita muutoksia. PDF

Turvallisuudesta on kyse. Raportti metallityöläisten jäsensuhteesta. Jorma Antila, marraskuu 2002

Jäsenkyselyn 2002 tuloksista tehty tutkimusraportti tarkastelee eri näkökulmista metallityöläisten suhdetta Metalliliittoon ja yleensä ammattiyhdistysliikkeeseen. PDF

Sitoutumista ja kriittisyyttä. Raportti metallityöläisten työstä. Jorma Antila, marraskuu 2002

Jäsenkyselyn 2002 tuloksista tehty tutkimusraportti tarkastelee metallityöläisten työhön liittyviä asioita, työn luonnetta, mahdollisuuksia työssä. PDF

Eurooppalainen edunvalvonta , Jorma Löhman, 31.7.2002

Metallityöväen liitto ei voi olla osallistumatta eurooppalaisten rakenteiden kehittämiseen edunvalvonnassa, vaikka aivan välitöntä ja pakottavaa tarvetta osallistua yli rajojen ulottuvaan yhteistyöhön ei olekaan. Kehityksen seuraaminen ja siihen osallistuminen on välttämätöntä. Metalliliiton neuvottelupäällikkö Jorma Löhman on tehnyt raportin eurooppalaisesta edunvalvonnasta. PDF

Sama raportti englanninkielisenä: Defending of Interests in Europe PDF

Henkilöstön hallintoedustus metalli- ja elektroniikkateollisuuden yrityksissä, Kari Sairo, joulukuu 2001

Yritysten toiminnan jatkuvasti ja nopeasti muuttuessa on henkilöstön osallistumisesta yritysten hallintoon muodostunut tärkeä osallistumis- ja vaikuttamiskanava. Hallintoedutustuksen merkitys on kasvamassa työmarkkinatoiminnan siirtyessä enemmän yritysten sisälle. Raportti selvittää, kuinka laajasti ja miten hallintoedustus on toteutettu, miten tärkeänä pääluottamusmiehet sitä pitävät, miten edustajat pystyvät vaikuttamaan yritysten hallinnossa. Raportti esittää myös ajatuksia hallintoedustuksen kehittämiseksi.
PDF

Harkiten kohti paikallista sopimista?, Jorma Antila, Veikko Lehtonen, lokakuu 2001

Paikallinen sopiminen on ollut viime vuosina näkyvästi esillä keskusteltaessa Metallityöväen Liiton sopimustoiminnasta. Aihe oli keskeisesti esillä myös viime liittokokouksessa käydyssä keskustelussa. Liiton tutkimustoiminta on tarttunut aiheeseen ja pyrkii oheisella tutkimusraportilla jäsentämään keskustelua tästä koko liiton sopimuspolitiikan kannalta keskeisestä aiheesta.
Tutkija Jorma Antila analysoi "paikallisen sopimisen" käsitettä valaisten haastatteluihin perustuvassa tutkimuksessaan sitä, miten läheisesti mukana olleet kehityksen kokivat ja järkeilivät sekä millaiselta jatko näyttää. Toisessa raportissa tutkija Veikko Lehtonen jäljittää kiintoisalla tavalla liiton jäsenten suhtautumista "paikalliseen sopimiseen" ja millaisia johtopäätöksiä näistä tulkinnoista voisi vetää tulevaisuuteen.
PDF

Raportti Työn ja pääoman välisestä eli funktionaalisesta tulonjaosta metalliteollisuudessa. Jorma Antila, 17.9.2001

Tutkija Jorma Antila selvitti, miten tulonjaon on käynyt metalliteollisuuden eri toimialoilla.
PDF

Tiimityö ja hyvän työn edellytykset - Näkemys tiimityöstä elektroniikkateollisuudessa, Minna Knuutila, toukokuu 2001

Minna Knuutila erittelee tutkielmassaan elektroniikkateollisuudessa laajasti sovelletun tiimityöajattelun käytäntöjä ja pyrkii jäljittämään työntekijän näkökulmasta sisällöltään "hyvän työn" edellytyksiä tiimityössä. Tutkielma pohjautuu osaltaan liiton tutkimustoiminnan yhdessä liiton elektroniikkatiimin kanssa käynnistämää tutkimushanketta, jossa pyritään paneutumaan syvemmälle elektroniikkatyön ongelmiin.
PDF

20 muutoksen vuotta metallityöläisen elämässä, Metallityöväen Liitto, kevät 2000, 216 sivua

Kirja kuvaa sitä valtavaa muutosta mikä metalliteollisuudessa ja sen jäsenkunnassa on tapahtunut 1970-luvun lopusta tähän päivään. Kirjassa on 13:n eri kirjoittajan selvityksiä jäsenistöstä sekä metalliteollisuuden kehityksestä ja yrityksissä tapahtuneista muutoksista.