Metallityöväen Liitto

Irtisanotun oikeus työterveyshuollon palveluihin

Työnantajille tuli 1.1.2017 alkaen velvollisuus järjestää taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä.

Työterveyspalvelut irtisanotuille tulee järjestää samassa laajuudessa, jossa ne tarjotaan yrityksen muillekin työntekijöille. Velvollisuus koskee sellaisia työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Lisäksi edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on kestänyt ennen irtisanomista vähintään viisi vuotta.

Työnantajan velvollisuus työnterveyshuollon järjestämiseen päättyy, jos irtisanottu työntekijä siirtyy vähintään 6 kuukautta kestävään työsuhteeseen toisen työnantajan palvelukseen ja tämän järjestämän työterveyshuollon piiriin.

Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työntekijöilleen vain ennalta ehkäisevät työterveyshuollon palvelut. Näitä ovat mm. altistumiseen perustuvat määräaikaistarkastukset erityistä sairauden vaaraa aiheuttavissa töissä. Lähes kaikki metallialan työt kuuluvat tähän ryhmään. Muu ns. lakisääteinen työterveyshuolto sisältää mm. työpaikkaselvitykset, neuvojen antamisen työnantajalle ja työntekijöille työn terveellisyyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa, työtapaturmien ja ammattitautien tutkimisen ja hoidon sekä työkykylausunnon kirjottamisen 90. sairauspäivän kohdalla. Työterveyshuollon lakisääteisin tehtäviin kuuluu myös työntekijän ohjaaminen työkyvyn alentuessa (kuntoutus, erikoissairaanhoito).

Tämä lisäksi työnantaja usein tarjoaa työterveyshuollon palveluina yleislääkäritasoista sairaanhoitoa, eli tavallisissa sairastumistapauskissa pääsee lääkäriin tai työntekijän pitkäaikaista sairautta hoitaa työterveyslääkäri. Jos työnantaja tarjoaa sairaanhoitoa, siihen on oikeus myös irtisanotuilla.

Jos määräaikainen, altistumisen perusteella tehtäväksi suunniteltu terveystarkastus osuu irtisanomisajalle, se pitää työterveyshuollossa tehdä (melu, kemikaalit jne). Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavaa työtä tehneelle työntekijälle pitää muutenkin tehdä terveystarkastus työsuhteen päättyessä. Irtisanotun kannattaa siirtää jatkoa varten oma sairaudenhoitonsa terveyskeskukseen työterveyshuollosta. Tällaisia tilanteita on mm. asbestialtistuneen terveysseuranta.

Metalliliitossa on huomattu, että työnantajat ovat työterveyshuollon sopimusta uusiessaan joissakin työpaikoissa jättäneet sairaanhoidon pois. Työterveyshuoltolaki sisältää yhteistoimintapykälät, joiden perusteella työpaikan henkilöstön tai luottamushenkilöiden kanssa on ennen päätöksen tekemistä keskusteltava työterveyshuollon sisällöstä ja laajuudesta. Työpaikan luottamushenkilöillä on oikeus tehdä ehdotuksia työterveyshuollon toimintaan ja laajuuteen. Yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta voi seurata sakkorangaistus. Työterveyshuoltolakia sovelletaan sellaiseen Suomessa tehtävän työhön, jossa ollaan velvollisia noudattamaan työturvallisuuslakia.
 

Lähteet ja linkkejä:

Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20011485

Työterveyshuoltolaki 1383/2001 ja sen muutos
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383

www.kela.fi/tyoterveyshuolto

Opas asbestialtistuneille ja sairastuneille PDF
Muistilista asbestisairastuneille PDF