Metallityöväen Liitto

Eurooppalaiset yritysneuvostot, EWC

Eurooppalaiset, ylikansalliset henkilöstön osallistumisjärjestelmät ovat reilun kymmenen vuoden aikana osoittautuneet erinomaiseksi välineeksi tukea eurooppalaista kilpailukykyä ja hallita jatkuvaa rakennemuutosta.

Samalla on onnistuttu kehittämään työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä. EWC:t ovat omalta osaltaan vaikuttaneet positiivisesti myös tuottavuuden kehittymiseen.

Kansainvälistymisen myötä on tärkeää, että useissa maissa toimivat yritykset tiedottavat suunnitelluista päätöksistä työntekijöiden edustajille ja kuulevat heitä. EWC:n tavoitteena on parantaa työntekijöiden oikeutta tiedon saantiin ja neuvotteluihin Eurooppa-tason kysymyksissä, jotka koskevat koko yritysryhmää tai vähintään kahta maata. Direktiivi antaa oikeudet työntekijöille ja velvollisuudet työnantajalle.

Uudistettu direktiivi ja kansallinen lainsäädäntö 

Euroopan Parlamentti hyväksyi kansainvälistä konserniyhteistyötä koskevan uudistetun direktiivin 2009/38/EY (European Works Councils) 6. toukokuuta 2009.

Direktiivi on siirretty Suomen lakiin yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä 10. kesäkuuta 2011. www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110620

Direktiivin piiriin kuuluvat EU:n jäsenmaat sekä Euroopan talousalueen (ETA) maat Norja, Islanti ja Liechtenstein. Direktiivi sovellutetaan kansallisiin olosuhteisiin ja käytäntöihin, siksi lait voivat olla erilaisia. Perussäännöt ovat kuitenkin samat kaikissa maissa. Yritysneuvostodirektiivin soveltamisalaan kuuluu noin 2 350 yritystä, joissa on noin 24 miljoonaa työntekijää.

Eurooppalainen yritysneuvosto perustetaan yritykseen, jossa on vähintään 1000 työntekijää EU/ETA – alueella ja vähintään kahdessa jäsenvaltiossa kussakin vähintään 150 työntekijää.

Yritysneuvostot

Liiton kannan mukaan eurooppalainen yritysneuvosto tulee perustaa kaikkiin yrityksiin, joita lainsäädäntö koskee. Koska EWC koskee kaikkia henkilöstöryhmiä, on tärkeää, että kaikki ammattiliitot yrityksissä tekevät läheistä yhteistyötä.

EWC on henkilöstön edustajien toimielin. EWC:n jäsenillä on oikeus kokoontua yritysjohdon kanssa vähintään kerran vuodessa saadakseen tietoa ja neuvotellakseen vähintään kahden maan henkilöstöä koskevista kysymyksistä. Tarkoitus on, että tiedottaminen ja kuuleminen toteutetaan siten, että yritysneuvosto voi annettujen tietojen perusteella antaa lausunnon hyvissä ajoin ennen päätöksentekoa.
Eurooppalaiset ammattisihteeristöt ovat luoneet yritysneuvostoille yhteisiä linjauksia, joiden tavoitteena on taata, että sopimukset ja neuvostojen toiminta yltää vähintään minimitasolle.

Suomessa Teollisuuden Palkansaajien yhteistoimintaryhmä koordinoi kansainvälisen konserniyhteistyön (EWC) saattamista osaksi yhteistoimintajärjestelmää. Liittomme edustajat yhteistoimintaryhmässä pitävät yhteyttä kansainvälisiin ammattisihteeristöihin, yhteistoimintaryhmä järjestää myös vuosittain koulutusta kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi.

Uudella yhteistoiminta-asiamiehestä annetulla lailla (216/2010) on luotu valvonta- ja ohjausjärjestelmä yhteistoimintaa ja muita henkilöstön osallistumisoikeuksia koskevien lakien noudattamiseksi.
Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä tuli myös yhteistoiminta-asiamiehen valvottavaksi.